1. jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

1. jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

Termín jednání : čtvrtek 11.1.2018 od 17.00 , Spolkový dům Pištín.

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, Ing. Molnárová, p.Zborka, Ing. Pěknice, Ing.Pěnkava, Ing. Hořejší

RK : Ing. Šveráková

Byl schválen níže uvedený program schůze :

1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 1.6.2017 a Krajské konference 11.6.2017 (viz přílohy)

2. Stav finančních prostředků KV k 31.12.2017

 • Vyúčtování : CACT Kardašova Řečice 9.9.2017

Finanční příspěvek na činnost mládeže

3. Zpráva o činnosti družstva mládeže v roce 2017

 1. Zpráva o školení figurantů 24.6.2017 ve Strakonicích ( aktualizace seznamu Jč. figurantů + aktuální platnost průkazů )

5. Jihočeský kalendář akcí 2018 – delegace rozhodčích a figurantů na J.č. závody 2018, školení a zkoušky figurantů, krajská konference…..

6. Zpráva z Plen. Zasedání ČKS 20.11.2017 ( viz. Příloha )

7. Různé

Ad)1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 1.6.2017 a Krajské konference 11.6.2017

Splněno, kromě jiného konstatován zdárný průběh konference.

Ad) 2. Stav finančních prostředků k 31.12.2017

  • Přehled finančních toků
  1. Počáteční zůstatek účtu k 1.1.2017: 19.441,70
    • Příjem z úroků celkem 1,14
    • Za vedení účtu, výpisy atd. celkem – 14,00
    • Příjem z členských příspěvků 14.775,00
    • Do pokladny -10.000,00
    • CACT Kardašova Řečice celkem -10.674,00
    • Plakety na konferenci -3.753,00
  1. Konečný zůstatek účtu k 31.12.2017 9.766,84
  2. Celkové příjmy 14.779,14
  3. Celkové výdaje 24.451,00
  • Byl předložen výpis z účtu
  • Pokladna
   • Počáteční zůstatek 684,00
   • Příjmy celkem 12.700,00
   • Výdaje celkem 5.846,00
   • Zůstatek 7.538,00

Ad) 3.Zpráva o činnosti družstva mládeže v roce 2017

  • Zprávu přednesla Ing. Hořejší
  • Mládež se zúčastnila 4 soustředění ( Velešín, Nýřany, Mladé, Nové Hrady)
  • Připomenula úspěchy na výběrových závodech a Mistrovstvích republiky
  • Poděkovala M.Zborkovi, který ji v případě potřeby zastupoval
  • Připraví vyúčtování, které předá Ing. Molnárové

Ad) 4. Zpráva o školení figurantů 24.6.2017 ve Strakonicích ( aktualizace seznamu Jč. figurantů + aktuální platnost průkazů )

Zprávu přednesl Ing. Pěknice, konstatoval, že z 10 přihlášených se 1 nezúčastnil, 9 uchazečů uspělo. Kamil Horák obhájil 1. Třídu.

Ad) 5. Jihočeský kalendář akcí

Delegování rozhodčí a figuranti – blíže viz. Příloha č……

Ad) 6. Zpráva z Plen. Zasedání ČKS 20.11.2017 ( viz. Příloha )

Připomenuty důležité body zasedání, zejm. informace o novele veterinárního zákona a novém zkušebním řádu.

Ad)7. Různé

 1. KV rozhodl tzv. per rollam o udělení stříbrné plakety pro předsedu ZKO Nové Hrady pana Josefa Macháta
 2. Byl stanoven rámcový plán příjmů a výdajů
  1. Byl odsouhlasen příspěvek na činnost mládeže pro rok 2018
  2. Byl odsouhlasen příspěvek na CACT Kardašova Řečice
 3. Byl diskutován záměr podpořit tradiční závody v rámci činnosti ZKO, jmenovitě Netolice (Memoriál Fr. Jaroše), Strakonice (Memoriál V.Kaplana) a Vodňany (Vodňanský kapr)
  1. Věnovat např. sadu pohárů v hodnotě 1.500 Kč
 4. Byl diskutován záměr uspořádat přípravu na figurantské zkoušky
  1. Pozvat dobré lektory – rozhodčího a figuranta, kteří by předali zkušenosti zájemcům z řad ZKO
  2. Předpokládaný termín so 5.5.2018, nebo úterý 8.5.2018 (státní svátek)
  3. Předpokládané místo konání – České Budějovice (aby to bylo tzv. „na půl cesty“)
 5. Různé, organizační záležitosti KV ( cestovné, stravné ) atd.

Příloha č.1 : Kynologický kalendář akcí na r.2018

Č.2 : Zápis z Plen. zasedání ČKS

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová