2. zasedání KV Jihočeské organizace ČKS (mimořádné)

2. zasedání KV Jihočeské organizace ČKS (mimořádné)

Datum, místo a hodina konání : 20.11.2014, Pištín, 17.00

Přítomní :

KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing. Molnárová, Ing. Pěknice, Ing. Hořejší, p. Zborka

RK : Ing.Šveráková, pí Hřebíčková

Omluven: p. Bartal

Program jednání :

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
 2. Odeslané žádosti o republikové akce v roce 2015, přidělené dotace
 3. Zkoušky a školení figurantů
 4. Nepředaná dokumentace od ing. Petrů – seznámení se stavem věci
 5. Žádost o zařazení do spolkového rejstříku ČKS – získání IČ – založení účtu
 6. různé
 7. Sjezd ČKS – příprava delegátů, projednání kandidátů na fce v předsednictvu, konzultace k materiálům pro delegáty došlým z ČKS

Ad.1         Kontrola zápisu

 • zápis z konference – O.K.
 • zveřejněno usnesení
 • včas odesláno na ČKS
  • úkol splněn
  • delegace rozhodčích – do konce roku 2014 si ZKO budou rozhodčí a figuranty delegovat samy – splněno
  • Ing. Pěknice – zaslat na ZKO dotaz, zda je zájem o školení figurantů a kladečů stop
   • splněno
   • Zda zvát zástupce chovatelských klubů na schůze KV – ano, ale ne na mimořádná zasedání
   • Stále nejsou novému KV k dispozici materiály od ing. Petrů
   • Sjezd – vyřešen problém s delegáty
   • Založení běžného účtu –osloveno 8 bank, bez úspěchu, všude podmínkou IČO
   • Webové stránky (jihoceska-kynologie.wz.cz) fungují díky ing. Molnárové
   • různé
    • Info pro ZKO – rozesláno
    • jsme přihlášeni do spolku Svatý Vavřinec

Ad. 2dotace, žádosti o akce

 • na ČKS odeslány žádosti :
 1. o neinvestiční dotace  na r. 2015 – příslib dostaly z JČ příslib dotace pouze 2 ZKO (Sezimovo Ústí, Vimperk )
 2. o výcvik.akce vyššího významu v r.2015 (VS IPO Třeboň, CACT Kardašova Řečice, MR stopařů mládeže Kaplice) – všechny akce byly P ČKS schváleny
 •  

Ad. 3školení figurantů a kladečů stop

 • Ing. Pěknice oslovil ZKO – zájem pouze 4 figuranti
 • školení pro 4 zájemce by nebylo rentabilní
 • Kladeči – zájemci 1x Kaplice, 6x Písek ;
 • Závěr – termín školení figurantů i kladečů stop předběžně 1.3.2015
  • Ing. Pěknice obešle dosavadní zájemce, plus oficiální pozvánka pro všechny ZKO
  • Projednat, zda by školení nešlo udělat ve Strakonicích
   • zjistí ing. Molnárová
 • Případ M.Veselka (zkoušky na figuranta 1.třídy) – dostal doporučení KV, zkoušky udělal

Ad. 4Nepředané dokumenty ing. Petrů

 • Odeslán doporučený dopis s doručenkou – převzal, nereagoval
 • Žádost o pomoc P ČKS – usneseno zaslat Ing. Petrů další výzvu – dopis si nepřevzal, proto bylo Předsednictvem doporučeno, aby se KV obrátil na orgány činné v trestním řízení
  • Doporučeno (JUDr. Deverová) :
   • Trestní oznámení za nepředání dokumentace
   • Trestní oznámení  na ZKO České Budějovice 207 (peníze pro KV zasílány na účet ZKO)
 • Snaha o kvantifikaci  škody
  • Oslovit ZKO, kolik peněz zaslali na KV
  • Z ČKS zasláno celkem za minulé volební období 109 tis. Kč
  • Návrh (ing. Hořejší) – začít revizí ZKO
   • možné varianty
    • iniciovat kontrolu sami
    • obrátit se na ČKS, aby revizi provedla RK ČKS
    • Otevřít celou věc na sjezdu ČKS a prosadit do usnesení příslib pomoci příp. uložit novému předsednictvu ČKS, aby poskytnul KV:
     • Součinnost při řešení kauzy
     • Finanční výpomoc
     • Právní podporu
     • Materiály, které má ČKS k dispozici, vztahující se k této kauze (KV sám nemá k dispozici nic )
     • KV ukládá revizní komisi :
      • Provést revizi účetnictví v ZKO Č.Budějovice 207
      • Výzvu k umožnění revize adresovat na předsedu ZKO ing. Petrů
      • Forma : doporučený dopis s dodejkou ( s pruhem )
      • Důvod revize – z pověření mimořádného zasedání Jč. KV ČKS
      • Nepředložení zprávy o finančním hospodaření  KV za období 2009 až 2014
      • Nejasnosti v toku financí z ČKS pro KV za období 06/2009 až 06/2014 (všechny finanční prostředky KV byly zasílány na účet ZKO Č.Budějovice č. 207)
      • Nepředání zůstatku financí
      • Odkaz na příslušnou část stanov, která dává KV oprávnění revizi provést………
 • Předmět revize :
  • Zmapování příjmů a výdajů KV a ZKO
  • Stanovení zůstatku prostředků KV k předání
  • Shromáždění příslušné dokumentace
 • Termín provedení revize : po dohodě s Ing.Petrů avšak nejdéle do 31.12.2014
 • Za ZKO požadujeme přítomnost předsedy (eventuálně osoby zodpovědné za vedení účetnictví a člena RK…)
 • Účast za KV – členové RK

Ad. 5Registrace

 • Vyplnit „Prohlášení člena KV (RK)“ + ověřený podpis, do 6.12.2014
 • Zaslat na ČKS, s kolkem 1.000,- Kč

Ad. 6Různé

 • úspěchy mládeže v r.2014 (přednesla ing.Hořejší)
 • informace o zájmu členů uspořádat kynologický ples v retro stylu (historická videa,…)
  • oslovit ZKO Soběslav, aby se ujala organizace

Ad. 7VII. sjezd ČKS

 • delegáti se dohodli na společné dopravě na sjezd, kterou zajistí Ing. Lacina
 • další jednání delegátů již nebylo součástí mimořádné schůze

Schůze ukončena ve 20.15.

Příští schůze KV 8.1.2015 od 17.00 v Pištíně.

Zapsal: Ing. Jan Pěnkava

Za správnost: Mgr. Dana Havlová