Zápis z krajské konference Jihočeské krajské organizace ČKS

 

Datum, místo a konání : 27.6.2015,  Pištín, 15.00 

Přítomni :

Za KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing.Molnárová, Ing. Pěknice, Ing. Hořejší, p.Zborka

RK : Ing. Šveráková, pí Hřebíčková. p.Bartal

Ostatní – dle prezenční listiny

Celkem 24 delegátů ( KV + ostatní )

 

Program konference:

 1. Zpráva o činnosti krajského výboru
 2. Zpráva revizní komise + zpráva o hospodaření KV 6/2009 až 6/2014
 3. Zpráva o hospodaření nového KV + pokladní zpráva
 4. Zpráva o výcviku
 5. Zpráva o činnosti s mládeží
 6. Plán akcí na 2.pololetí 2015
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Usnesení a závěr

 

Ad.1   Zpráva o činnosti krajského výboru

Zprávu přednesla předsedkyně KV Mgr. Dana Havlová.

 • V úvodu poděkovala členům KV za podporu
 • Nový KV se sešel za uplynulý rok 4 krát ( z toho 2x mimořádně ).
 • Mezi splněné úkoly patří :
  • Zprovoznění webových stránek, vč. zveřejňování zápisů z KV
  • Dosaženo předání dokumentace a razítka od předešlého KV
   • Dobrá spolupráce s revizní komisí
   • Dořešení kauzy díky krokům předsednictva ČKS
   • 7.2.2015 převzetí účetní dokumentace
   • Převzat zůstatek 1.371 Kč
 • Realizace záměru transparentního vedení účetnictví
  • 3.4.2015  JČ KV zapsán do spolkového rejstříku ČKS jako podspolek a bylo mu přiděleno IČO
  • Zřízení účtu
 • Další akce
  • Žádost o dotace
  • Sestaven kalendář akcí na rok 2015
  • Účast na 7. sjezdu ČKS a na Valné hromadě ČMKU
  • Březen 2015 – školení figurantů a kladečů

Ad.2   Zpráva revizní komise + zpráva o hospodaření KV 6/2009 až 6/2014

 • Přednesla předsedkyně RK ing. Lea Šveráková
 • RK obdržela podklady od minulého KV za období 6/2009 až 6/2014 od Ing. Petrů a p. Veselky, vč. podkladů od tehdejší RK
 • RK materiály utřídila z časového a věcného hlediska a analyzovala předané podklady s výsledkem:
  • Nalezeny 2 chyby v peněžní knize
  • Chybí 372 kč v předaném zůstatku peněz
  • Byla přednesena specifikace příjmů a výdajů za analyzované období
  • RK konstatovala zjištěné nedostatky :
   • Chyba v peněžní knize
   • Nezaúčtované příjmy z účastnických poplatků
   • Neoprávněné vyplácení lektorného
   • Nepořádek ve vybírání poplatků od ZKO (odvod za členy)
   • Chybějící údaje o rozdělení dotací r. 2009
   • Chybějící zápis ze schůze KV 3.8.2010
   • Nedostatky ve formální stránce vedení účetnictví
    • Mínusový zůstatek pokladní knihy…..
  • V závěru RK vyjádřila naději, že nový KV si povede lépe 

Ad.3.  Zpráva o hospodaření nového KV + pokladní zpráva

 

odvod ČKS za člen.základnu 2015 (18.6.)

14 345

zůstatek k 26.6.2015

19 349

 

 

Ad.4. Zpráva o výcviku

Přednesl výcvikář KV ing. Přemysl Pěknice.

 • r.2014 – nový KV řádně řídit výcvikovou činnost ,neboť neměl podklady od bývalého KV (kalendář akcí, seznamy figurantů a kladečů…)
 • r.2015 – zpracován Jč.kynologický kalendář s delegacemi rozhodčích i figurantů

–     8.3. uspořádáno školení a zkoušky figurantů a kladečů ve Strakonicích

–     za 1.pol. se uskutečnilo 10 závodů na krajské úrovni

–     ZKO Třeboň úspěšně uspořádala VS na MR IPO

–     Úspěchy Jihočechů

 • T. Burianová – reprezentace na MS stopařů v Rusku
 • J. Böhm, J. Zaňák, J. Poukar, J. Machát – účast na MR IPO
 • V. Ouška – mistr ČR RTW, nominace na MS RTW

 

Ad.5. Zpráva o činnosti s mládeží

Přednesla zástupkyně KV pro práci s mládeží ing. Jana Hořejší.

 • r.2014 – MM ČKS – J. Štindl v kat. juniorů IPO3 – 3.místo

–     VS na MR stopařů mládeže – J.Hořejší – 1.místo

–     MR stopařů mládeže – J.Hořejší – 3.místo

 • úspěšní mládežníci stárnou a nedaří se za ně hledat náhrada, výzva, kterou byly osloveny všechny ZKO v kraji, byla téměř bez odezvy
 • r.2015 – TTM ve St.Plzenci – zúčastní se 3 jihoč.mládežníci

–     TTM SM kraje – zúčastní se 2 jihoč.mládežníci

–     VZ na MR stopařů mládeže – účast 1-2 jč. zástupců

–     OMM ČKNO – účast 1-2 jč. zástupců

 • v závěru zprávy znovu zopakována výzva pro ZKO týkající se pomoci při sestavení nového mládežnického kádru

 

Ad.6. Plán akcí na 2.pololetí 2015 – změny v Jč. kalendáři akcí

Přednesl výcvikář KV ing. Pěknice.

Změny termínů, místa konání apod.:

MR stopařů mládeže – Kaplice 10. – 11.10.2015

MS francouzských ovčáků a fland.bouvierů – Třeboň (Doubí) 16. – 18.10.2015

MR boxerů – Křenice u Prahy  28.9.2015

Vodňanský kapr – Vodňany 26.12.2015 – kat. ZVV1, ZVV2, IPO1, IPO3

 

Ad.7. Různé

 • Předsedkyně KV Mgr. Havlová připomněla fakt, že ZKO budou muset být zapsány do rejstříku ČKS jako podspolek. Bylo řečeno, že v termínu do 31.10.2015, budou-li mít ZKO připraveny všechny podklady, vyřídí za ně ČKS potřebnou agendu.
 • Delegáti uložili KV oslovit PČKS se žádostí o podporu v otázce zřízení sídla pro ZKO.

 

Ad.8.  Diskuse

 • Opět k otázce sídla ZKO
 • Konstatování trendu odklonu výkonnostní kynologie od amatérské
 • Výzva doporučovat talentovanou mládež na sportovní výcvik
 • Hlídat dotační tituly, vypisované Krajským úřadem, které by se JČ kynologům mohly hodit.

Ad.9. Usnesení a závěr

 • Bylo přečteno usnesení Krajské konference. Pro přijetí usnesení hlasovalo 24 osob, tj. 100 % přítomných. Proti, zdržel se – 0 %.
 • Předsedkyně KV všem přítomným poděkovala za účast a konferenci ukončila 

 

 

Usnesení Jihočeské Krajské konference konané 27.6.2015 v Pištíně :

I. Krajská konference bere na vědomí :

 1. Zprávu o činnosti krajského výboru
 2. Zprávu revizní komise + zpráva o hospodaření KV 6/2009 až 6/2014
 3. Zprávu o hospodaření nového KV + pokladní zpráva
 4. Zprávu o výcviku
 5. Zprávu o činnosti s mládeží
 6. Plán akcí na 2.pololetí 2015

 

II. Krajská konference ukládá Krajskému výboru :

Obrátit se na PČKS ve věci podpory ZKO, které nemají vyřešenu otázku sídla a příslušné Obecní úřady nejsou ochotny povolit sídlo ZKO na adrese Obecního úřadu. Požadovat po ČKS, aby v tomto případě umožnila ZKO dát sídlo na objekty ve vlastnictví ČKS.

Hrozí, že pokud nebude tato situace ze strany ČKS jako nadřazeného orgánu včas řešena, hrozí zánik řady ZKO a odliv členů.

 

Zapsal :                       Ing. Jan Pěnkava

Za správnost :            Mgr. Dana Havlová