2. zasedání KV Jihočeské organizace ČKS (mimořádné)

2. zasedání KV Jihočeské organizace ČKS (mimořádné)

Datum, místo a hodina konání : 20.11.2014, Pištín, 17.00

Přítomní :

KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing. Molnárová, Ing. Pěknice, Ing. Hořejší, p. Zborka

RK : Ing.Šveráková, pí Hřebíčková

Omluven: p. Bartal

Program jednání :

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
 2. Odeslané žádosti o republikové akce v roce 2015, přidělené dotace
 3. Zkoušky a školení figurantů
 4. Nepředaná dokumentace od ing. Petrů – seznámení se stavem věci
 5. Žádost o zařazení do spolkového rejstříku ČKS – získání IČ – založení účtu
 6. různé
 7. Sjezd ČKS – příprava delegátů, projednání kandidátů na fce v předsednictvu, konzultace k materiálům pro delegáty došlým z ČKS

Ad.1         Kontrola zápisu

 • zápis z konference – O.K.
 • zveřejněno usnesení
 • včas odesláno na ČKS
  • úkol splněn
  • delegace rozhodčích – do konce roku 2014 si ZKO budou rozhodčí a figuranty delegovat samy – splněno
  • Ing. Pěknice – zaslat na ZKO dotaz, zda je zájem o školení figurantů a kladečů stop
   • splněno
   • Zda zvát zástupce chovatelských klubů na schůze KV – ano, ale ne na mimořádná zasedání
   • Stále nejsou novému KV k dispozici materiály od ing. Petrů
   • Sjezd – vyřešen problém s delegáty
   • Založení běžného účtu –osloveno 8 bank, bez úspěchu, všude podmínkou IČO
   • Webové stránky (jihoceska-kynologie.wz.cz) fungují díky ing. Molnárové
   • různé
    • Info pro ZKO – rozesláno
    • jsme přihlášeni do spolku Svatý Vavřinec

Ad. 2dotace, žádosti o akce

 • na ČKS odeslány žádosti :
 1. o neinvestiční dotace  na r. 2015 – příslib dostaly z JČ příslib dotace pouze 2 ZKO (Sezimovo Ústí, Vimperk )
 2. o výcvik.akce vyššího významu v r.2015 (VS IPO Třeboň, CACT Kardašova Řečice, MR stopařů mládeže Kaplice) – všechny akce byly P ČKS schváleny
 •  

Ad. 3školení figurantů a kladečů stop

 • Ing. Pěknice oslovil ZKO – zájem pouze 4 figuranti
 • školení pro 4 zájemce by nebylo rentabilní
 • Kladeči – zájemci 1x Kaplice, 6x Písek ;
 • Závěr – termín školení figurantů i kladečů stop předběžně 1.3.2015
  • Ing. Pěknice obešle dosavadní zájemce, plus oficiální pozvánka pro všechny ZKO
  • Projednat, zda by školení nešlo udělat ve Strakonicích
   • zjistí ing. Molnárová
 • Případ M.Veselka (zkoušky na figuranta 1.třídy) – dostal doporučení KV, zkoušky udělal

Ad. 4Nepředané dokumenty ing. Petrů

 • Odeslán doporučený dopis s doručenkou – převzal, nereagoval
 • Žádost o pomoc P ČKS – usneseno zaslat Ing. Petrů další výzvu – dopis si nepřevzal, proto bylo Předsednictvem doporučeno, aby se KV obrátil na orgány činné v trestním řízení
  • Doporučeno (JUDr. Deverová) :
   • Trestní oznámení za nepředání dokumentace
   • Trestní oznámení  na ZKO České Budějovice 207 (peníze pro KV zasílány na účet ZKO)
 • Snaha o kvantifikaci  škody
  • Oslovit ZKO, kolik peněz zaslali na KV
  • Z ČKS zasláno celkem za minulé volební období 109 tis. Kč
  • Návrh (ing. Hořejší) – začít revizí ZKO
   • možné varianty
    • iniciovat kontrolu sami
    • obrátit se na ČKS, aby revizi provedla RK ČKS
    • Otevřít celou věc na sjezdu ČKS a prosadit do usnesení příslib pomoci příp. uložit novému předsednictvu ČKS, aby poskytnul KV:
     • Součinnost při řešení kauzy
     • Finanční výpomoc
     • Právní podporu
     • Materiály, které má ČKS k dispozici, vztahující se k této kauze (KV sám nemá k dispozici nic )
     • KV ukládá revizní komisi :
      • Provést revizi účetnictví v ZKO Č.Budějovice 207
      • Výzvu k umožnění revize adresovat na předsedu ZKO ing. Petrů
      • Forma : doporučený dopis s dodejkou ( s pruhem )
      • Důvod revize – z pověření mimořádného zasedání Jč. KV ČKS
      • Nepředložení zprávy o finančním hospodaření  KV za období 2009 až 2014
      • Nejasnosti v toku financí z ČKS pro KV za období 06/2009 až 06/2014 (všechny finanční prostředky KV byly zasílány na účet ZKO Č.Budějovice č. 207)
      • Nepředání zůstatku financí
      • Odkaz na příslušnou část stanov, která dává KV oprávnění revizi provést………
 • Předmět revize :
  • Zmapování příjmů a výdajů KV a ZKO
  • Stanovení zůstatku prostředků KV k předání
  • Shromáždění příslušné dokumentace
 • Termín provedení revize : po dohodě s Ing.Petrů avšak nejdéle do 31.12.2014
 • Za ZKO požadujeme přítomnost předsedy (eventuálně osoby zodpovědné za vedení účetnictví a člena RK…)
 • Účast za KV – členové RK

Ad. 5Registrace

 • Vyplnit „Prohlášení člena KV (RK)“ + ověřený podpis, do 6.12.2014
 • Zaslat na ČKS, s kolkem 1.000,- Kč

Ad. 6Různé

 • úspěchy mládeže v r.2014 (přednesla ing.Hořejší)
 • informace o zájmu členů uspořádat kynologický ples v retro stylu (historická videa,…)
  • oslovit ZKO Soběslav, aby se ujala organizace

Ad. 7VII. sjezd ČKS

 • delegáti se dohodli na společné dopravě na sjezd, kterou zajistí Ing. Lacina
 • další jednání delegátů již nebylo součástí mimořádné schůze

Schůze ukončena ve 20.15.

Příští schůze KV 8.1.2015 od 17.00 v Pištíně.

Zapsal: Ing. Jan Pěnkava

Za správnost: Mgr. Dana Havlová

1. zasedání KV Jihočeské organizace ČKS

Datum, místo a hodina konání : 10.7.2014, Pištín, 17.00

Přítomní :

KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing. Molnárová, Ing. Pěknice, Ing. Hořejší, p. Zborka

RK : Ing.Šveráková, p. Bartal, pí Hřebíčková

Program jednání :

I.        Kontrola zápisu a usnesení Krajské konference

II.        Postavení KV ve struktuře ČKS, povinnosti KV,……

III.        Tok financí KV, nakládání s finančními prostředky

IV.        VII. Sjezd ČKS

V.        Založení účtu KV

VI.        Příprava web. Stránek

VII.        Různé

V úvodu jednání vystoupil starosta Pištína p. Havel, informoval o možnosti registrace společenských organizací v místním občanském sdružení „Svatý Vavřinec“. Výhodou je pomoc obecního úředníka při vyřizování agendy i sledování dotačních titulů. Možnost získat dotaci od kraje, drobné příspěvky od obce, atd.

 

Ad.I.         Schválení zápisu z krajské konference 21.6.2014

 1. zveřejnit jen usnesení
 2. dát k dispozici výsledky voleb
 3. prezenční listinu (nemáme dosud k dispozici) na ČKS neposílat

 

a)    dle ČKS má KV postupovat dle stanov a usnesení krajské konference a má koordinovat činnost v JČ

b)    partnery KV jsou jen ZKO ČKS, nikoliv chovatelské kluby,atd

c)    údaje o ZKO v Jč.kraji – dle seznamu zaslaného z Prahy

celkem 51 ZKO, z toho 3 s počtem 0 členů

d)    úkoly:  odeslat na ČKS

 • záznam o volbě KV
 • zápis + usnesení krajské konference

Z : předsedkyně KV,             T: do 17.7.2014

 

Ad.II.        Postavení KV v organizační struktuře ČKS

 • Má právní subjektivitu
 • Orgány –
  • krajská konference ( 1 x za 5 let )
  • KV (schůze zpravidla 2 x ročně )
  • RK – je třeba zvolit předsedu, ten se bude účastnit schůzí KV
  • Úkoly KV
   • Koordinovat činnost a podává informace ZKO
   • Usměrňovat sportovní a výcvikovou činnost v kraji
   • Zajišťovat výběr a delegování rozhodčích 2.tř. na  výcvik. akce
   • Zajistit výběr a školení figurantů 2.třídy a doškolení figurantů 1.tř.

a)    Delegace rozhodčích ani figurantů na závody v kraji v r.2014  KV nebude provádět. Organizátoři si rozhodčího (nejlépe 2.tř.) a figuranta 1.tř. (směrnice ČKS č.5) zajistí sami v dostatečném předstihu.

b)    KV provede delegaci rozhodčích až na akce konané v r.2015

c)    Ing. Hořejší – potřeba doškolování kladečů, málo kvalitních šlapačů v kraji

d)    Ing.Šveráková – ještě letos zorganizovat další školení figurantů

e)    Návrh – oslovit ZKO, zda by měly zájem o školení figurantů a kladečů, provést průzkum zájmu

f)     Úkoly:

 • Odeslat informaci na ZKO    Z : výcvikář                     T : do 31.8
 • Odpověď ze ZKO                                                             T : do 30.9.
 • Předpoklad konání                                                         listopad 
 • Dotaz, zda zvát předsedy poboček chovatelských klubů (NO, knírači, boxeři) a zástupce klubu spec.výcviku:
  • pobočky chov.klubů ano, ale nebudou mít hlasovací právo,
  • zástupce klubu speciálního výcviku nezvat
  • na web KV dát odkaz na weby poboček (NO, boxeři, knírači)
 • Volba předsedy RK – Ing. Lea Šveráková
  • RK má právo kontrolovat veškerou činnost, vč. hospodaření, má možnost mimořádných kontrol 
 • Účast na předání podkladů od Ing. Petrů (slíbil předat do 25.7.)
  • Předsedkyně
  • Členové RK
  • + 1 člen výboru (ing. Hořejší)
  • Po předání materiálů provede RK neprodleně kontrolu všech dokumentů, vč. financí

Ad.III.              Pravomoci KV – nakládání s financemi, schváleno :

 • na schůzích KV – proplácení cestovného členům KV a předsedovi RK 3 Kč/km + občerstvení á 50 Kč/os. (převzato z minulých voleb.období)
 • KV finančně podpoří významnější akce pořádané ZKO v našem kraji např. krajský přebor CACT, akce pro mládež apod.
 • vše záleží na množství finančních prostředků, které bude mít KV k dispozici

 

Ad.IV.            VII. Sjezd ČKS

 • Termín 6.12.2014
 • Namísto bývalým předsedou původně avizovaných 7 delegátů má Jč. kraj možnost vyslat pouze 6
  • v závislosti na počtu hlasů z konference oslovit dva delegáty s nejmenším

počtem hlasů (oba měli stejný počet) E. Svobodu, resp. P. Hřebíčkovou

s dotazem, zda se nevzdají svého mandátu.

 • P. Hřebíčková odstoupit nechce
 • Předsedkyně požádá o vyjádření  E.Svobodu (neprodleně)
 • V případě, že ani E. Svoboda neodstoupí, navrhl své odstoupení za účelem

vyřešení eventuální patové situace  ing. J.Pěnkava

 • Delegát, který se vzdá své účasti na sjezdu, se stane 1. náhradníkem.

 

 • Stanovení funkcí pro kandidáty do orgánů ČKS
  • Ing. Pěknice                                  člen
  • Ing. Hořejší                        asi předseda komise mládeže, do týdne se rozmyslí

 

 • Úkoly:

Odeslání seznamu delegátů , vč.adres    Z : předsedkyně  T: do 31.7.2014

 

Ad.V.        Založení běžného účtu KV

 • Shoda na potřebě jeho založení, s cílem transparentnosti finančních toků
 • Zvažována nabídka FIO Banka, ERA účet.
 • Pro založení účtu :
  • FIO chce zápis ze schůze, kde byly zvoleny statutární orgány
  • Výpis z evidence subjektu ( u nás stanovy )
  • Vyhodnocena ERA – skoro vše zadarmo, vč. internet bankingu
  • Dle stanov jsme právní subjekt, sídlo bychom mohli řešit přes obec Pištín
  • Ověřit možnost zřízení účtu přes ERA – Z: předsedkyně

 

Ad. VI.      Webové stránky: http://jihoceska-kynologie.wz.cz/

 • Poděkování ing. Molnárové za aktivity pro zprovoznění stránek
 • Zveřejnit
  • plán akcí do konce roku (všechny akce, o kterých víme)
  • Info pro ZKO:
 1. po zbytek roku 2014 si rozhodčí a figuranty (1.tř.) na závody zajistí ZKO samy
 2. KV bude rozhodčí delegovat od roku 2015
 • Na web nedávat přímo propozice jednotlivých akcí, jen seznam a odkaz na pořádající organizace
  • Do 31.7. budou stránky upravovány, pak se oficiálně spustí
  • Současný status stránek –„ve výstavbě“

 

Ad.VII.      Různé

 • Přijat sponzorský dar od Ing. Pěnkavy
 • Vytvořit dopis pro ZKO s informacemi o současném dění a s termíny pro zaslání:
  • žádostí o akce v r.2015
  • dokumentů potřebných k registraci ZKO dle NOZ

Z : předsedkyně                                   T : do 31.8.

 • Další schůze 8.ledna 2015  od 17.00 v Pištíně
 • Ing. Hořejší – shání informace o šikovných dětech pro činnost ve sportovní kynologii
 • Pověření předsedkyně jednat o vstupu KV do občanského sdružení SVATÝ VAVŘINEC

 

Schůze ukončena ve 20.15

Zapsal: Ing. Jan Pěnkava

Za správnost: Mgr. Dana Havlová