ŠKOLENÍ FIGURANTŮ II. třídy a prolongace stávajících figurantů II. a I. třídy

Na základě usnesení Jihočeského krajského výboru ČKS a v souladu se Sborníkem řádů, směrnic
a pokynů pro výcvikovou činnost sportovní kynologie 2014, se bude konat v sobotu 21.května 2022 v
klubovně a na cvičišti ZKO Veselí nad Lužnicí, od 900 do 1500 hod školení figurantů II. třídy a prolongace
stávajících figurantů II. a I. třídy.
Odborní lektoři: ing. Jan Lacina
ing. Josef Neužil
Obsahem tohoto školení bude:
 Teoretické proškolení figurantské práce
 Přezkoušení základních kynologických znalostí formou testu
 Test fyzické zdatnosti u figurantů I. třídy
 Praktické přezkoušení účastníků
 Vyhodnocení figurantské práce každého účastníka
Závěrem bude každému úspěšnému absolventovi vydán průkaz ČKS figuranta II. třídy s platností na 4
roky nebo prodloužena platnost stávajících průkazů. Součástí školení bude i výběr na celosvazové školení
figurantů I. Třídy.
Podmínky účasti:
– Minimální věk 16 let (dosažený v roce 2022), u uchazeče mladšího 18 let je nutno předložit
písemný souhlas zákonného zástupce.
– Doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvrzuje řádné členství ve
svazu.
– Dobrý zdravotní stav – doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto funkci.
– Každý účastník si zajistí jednoho pomocníka se psem (lépe 2 pomocníky a 2 psy)
minimálně na úrovni 1. stupně ZŘ (počet účastníků i psů není omezen), rukáv
s návlekem a fig. oblek včetně neklouzavé obuvi.
Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude účastník ke zkoušce PŘIPUŠTĚN!
– Uhrazení účastnického poplatku 300,- Kč při prezenci. Bude vydáno potvrzení
o úhradě, které může být uplatněno jako doklad pro proplacení této částky mateřskou ZKO.
– Vyplnění a odeslání přihlášky a její zaslání do 17.5.2022
v elektronické podobě na adresu jiri@zanak.cz (originál při prezenci) nebo
poštou na adresu: Jiří Zaňák, A.Jiráska 378, 391 81 Veselí nad Lužnicí
– Účastník se prokáže platným členským průkazem ČKS
Jízdné účastníkům akce nebude propláceno, stravování na vlastní náklady bude zajištěno v kantýně ZKO
Veselí nad Lužnicí.

Veselí nad Lužnicí,29.3.2022

                                     Jiří Zaňák
výcvikář JčKV ČKS
603 864 054