2. jednání KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

 1. jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

Termín jednání : čtvrtek 26.4.2018 od 17.00 , Spolkový dům Pištín.

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, Ing. Molnárová, p.Zborka, Ing. Pěknice, RK :  Ing. Šveráková, D.Hrebíčková

 Byl schválen níže uvedený program schůze :

Program schůze:

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 11.1.2018 (viz příloha)
 2. Stav finančních prostředků KV k 31.3.2018 (výpis v příloze)
 3. Rozdělení finančních prostředků v období 5/2018 – 3/2019
 4. Hlasování „Per rollam“ v období mezi 1. a 2. jednáním KV
 5.  Příprava Tréninkového soustředění figurantů 5.5.2018 (pozvánka v příloze) Příprava školení figurantů 9.6.2018
 1. Aktualizace web.stránek – adresář ZKO
 2. Různé

Ad)1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 11.1.2018

Nebylo předloženo vyúčtování družstva mládeže, Ing.Hořejší dodá vyúčtování v nejkratším možném termínu.

Ad) 2. Stav finančních prostředků k 31.3.2018

 • Přehled finančních toků
 1. Počáteční zůstatek účtu k 1.1.2018:              9 767,00
  • Příjem z úroků celkem                            0,3
  • Za vedení účtu, výpisy atd. celkem     –  3,00
  • Příjem z členských příspěvků                50 350,00
 2. Konečný zůstatek účtu k 31.3.2018            60 114,14
 • Byl předložen výpis z účtu
 • Pokladna
  • Počáteční zůstatek k 1.1.2018   7 538,00
  • Příjmy celkem                                   0,00
  • Výdaje celkem                         1 848,00
  • Zůstatek                                   5 690,00

Ad) 3. Rozdělení finančních prostředků

 • KV se rozhodl podpořit ZKO, které pořádají závody ve sportovní kynologii zařazené v Kraj.kynolog. kalendáři 2018 a poskytnout jim příspěvek 1 000 Kč na zaplacení rozhodčích (i zpětně v r. 2018). Mgr. Havlová rozešle organizátorům závodů, informační mail. Podmínkou pro získání příspěvku je:
 1. Zaslání výsledkové listiny závodu s uvedením všech závodníků dle kategorií a se jménem rozhodčího (rozhodčích). Výsledková listina musí být opatřena razítkem ZKO a podpisem vedoucího akce.
 2. Zaslání čísla účtu ZKO, kam bude příspěvek převeden z účtu KV.
 • Podpoří činnost družstva mládeže částkou 10 000 Kč
 • Přispěje na pořádání soutěže CACT v Kardašově Řečici částkou 10 000 Kč
 • Podpoří tréninkové školení figurantů 5.5.2018 a figurantské zkoušky 9.6. 2018 částkou 7 500 Kč

Ad) 4. Hlasování „per rollam“

 • KV v hlasování „per rollam“ podpořil účast Petra Vlčka a Václava Plášila na školení figurantů pořádaném Středočeským KV.
 • KV vyjádřil podporu MUDr Jiřímu Tichému na místo zástupce ČR v Komisi pro pracovní psy FCI.

Ad) 5. Figuranti

 • Školení figurantů proběhne 5.5.2018, lektoři Milan Zborka, Václav Ouška. Občerstvení Mgr. D. Havlová
 • Školení figurantů 9.6.2018 proběhne v ZKO Strakonice, lektoři Milan Zborka, Jiří Nečesaný

 Ad) 6. Aktualizace web stránek

 • Zajistí Ing. B.Molnárová

Ad)7. Různé

 1. Různé, organizační záležitosti KV ( cestovné, stravné ) atd.
 2. Výběrový závod v Třeboni – výborná organizace a velká účast
 3. ZKO ČB Planá pokračuje v existenci, ČKS zrušilo usnesení ze schůze 23.10.2017 o zrušení ZKO
 4. KV podpořilo návrh Czech Malinois Clubu na svolání Pléna ČKS k vyřešení otázky zástupce ČR v Komisi pro pracovní psy FCI

Zapsal : Ing. Bohumila Molnárová, pokladní

Za správnost : Mgr. Dana Havlová

1. jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

1. jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

Termín jednání : čtvrtek 11.1.2018 od 17.00 , Spolkový dům Pištín.

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, Ing. Molnárová, p.Zborka, Ing. Pěknice, Ing.Pěnkava, Ing. Hořejší

RK : Ing. Šveráková

Byl schválen níže uvedený program schůze :

1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 1.6.2017 a Krajské konference 11.6.2017 (viz přílohy)

2. Stav finančních prostředků KV k 31.12.2017

 • Vyúčtování : CACT Kardašova Řečice 9.9.2017

Finanční příspěvek na činnost mládeže

3. Zpráva o činnosti družstva mládeže v roce 2017

 1. Zpráva o školení figurantů 24.6.2017 ve Strakonicích ( aktualizace seznamu Jč. figurantů + aktuální platnost průkazů )

5. Jihočeský kalendář akcí 2018 – delegace rozhodčích a figurantů na J.č. závody 2018, školení a zkoušky figurantů, krajská konference…..

6. Zpráva z Plen. Zasedání ČKS 20.11.2017 ( viz. Příloha )

7. Různé

Ad)1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 1.6.2017 a Krajské konference 11.6.2017

Splněno, kromě jiného konstatován zdárný průběh konference.

Ad) 2. Stav finančních prostředků k 31.12.2017

  • Přehled finančních toků
  1. Počáteční zůstatek účtu k 1.1.2017: 19.441,70
    • Příjem z úroků celkem 1,14
    • Za vedení účtu, výpisy atd. celkem – 14,00
    • Příjem z členských příspěvků 14.775,00
    • Do pokladny -10.000,00
    • CACT Kardašova Řečice celkem -10.674,00
    • Plakety na konferenci -3.753,00
  1. Konečný zůstatek účtu k 31.12.2017 9.766,84
  2. Celkové příjmy 14.779,14
  3. Celkové výdaje 24.451,00
  • Byl předložen výpis z účtu
  • Pokladna
   • Počáteční zůstatek 684,00
   • Příjmy celkem 12.700,00
   • Výdaje celkem 5.846,00
   • Zůstatek 7.538,00

Ad) 3.Zpráva o činnosti družstva mládeže v roce 2017

  • Zprávu přednesla Ing. Hořejší
  • Mládež se zúčastnila 4 soustředění ( Velešín, Nýřany, Mladé, Nové Hrady)
  • Připomenula úspěchy na výběrových závodech a Mistrovstvích republiky
  • Poděkovala M.Zborkovi, který ji v případě potřeby zastupoval
  • Připraví vyúčtování, které předá Ing. Molnárové

Ad) 4. Zpráva o školení figurantů 24.6.2017 ve Strakonicích ( aktualizace seznamu Jč. figurantů + aktuální platnost průkazů )

Zprávu přednesl Ing. Pěknice, konstatoval, že z 10 přihlášených se 1 nezúčastnil, 9 uchazečů uspělo. Kamil Horák obhájil 1. Třídu.

Ad) 5. Jihočeský kalendář akcí

Delegování rozhodčí a figuranti – blíže viz. Příloha č……

Ad) 6. Zpráva z Plen. Zasedání ČKS 20.11.2017 ( viz. Příloha )

Připomenuty důležité body zasedání, zejm. informace o novele veterinárního zákona a novém zkušebním řádu.

Ad)7. Různé

 1. KV rozhodl tzv. per rollam o udělení stříbrné plakety pro předsedu ZKO Nové Hrady pana Josefa Macháta
 2. Byl stanoven rámcový plán příjmů a výdajů
  1. Byl odsouhlasen příspěvek na činnost mládeže pro rok 2018
  2. Byl odsouhlasen příspěvek na CACT Kardašova Řečice
 3. Byl diskutován záměr podpořit tradiční závody v rámci činnosti ZKO, jmenovitě Netolice (Memoriál Fr. Jaroše), Strakonice (Memoriál V.Kaplana) a Vodňany (Vodňanský kapr)
  1. Věnovat např. sadu pohárů v hodnotě 1.500 Kč
 4. Byl diskutován záměr uspořádat přípravu na figurantské zkoušky
  1. Pozvat dobré lektory – rozhodčího a figuranta, kteří by předali zkušenosti zájemcům z řad ZKO
  2. Předpokládaný termín so 5.5.2018, nebo úterý 8.5.2018 (státní svátek)
  3. Předpokládané místo konání – České Budějovice (aby to bylo tzv. „na půl cesty“)
 5. Různé, organizační záležitosti KV ( cestovné, stravné ) atd.

Příloha č.1 : Kynologický kalendář akcí na r.2018

Č.2 : Zápis z Plen. zasedání ČKS

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová

ŠKOLENÍ FIGURANTU II. třídy

 

Na základě usnesení Jihočeského krajského výboru ČKS, v souladu se Sborníkem řádů, směrnic a pokynů pro výcvikovou činnost sportovní kynologie 2014, se bude konat

 

dne 9.června 2018 v klubovně a na cvičišti ZKO  Strakonice, od 930  cca do 1500 hod.

                                                                      o

ŠKOLENÍ   FIGURANTU   II. třídy

a prolongace stávajících figurantů II. a I. třídy

 

Obsahem tohoto školení bude:

 • Teoretické proškolení figurantské práce
 • Přezkoušení základních kynologických znalostí formou testu
 • Test fyzické zdatnosti u figurantů I. třídy
 • Praktické přezkoušení účastníků
 • Vyhodnocení figurantské práce každého účastníka

Závěrem bude každému úspěšnému absolventovi vydán průkaz ČKS figuranta II. třídy s platností na 4 roky nebo prodloužena platnost stávajících průkazů. Součástí školení bude i výběr na celosvazové školení figurantů I. třídy.

 

Podmínky účasti:

 • Minimální věk 16 let (dosažený v roce 2017), u uchazeče mladšího 18 let je nutno předložit písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvrzuje řádné členství ve svazu.
 • Dobrý zdravotní stav – doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto funkci.
 • Každý účastník si zajistí jednoho pomocníka se psem (lépe 2 pomocníky a 2 psy)

     minimálně na úrovni  1. stupně ZŘ (počet účastníků i psů není omezen), rukáv

     s návlekem a fig. oblek včetně neklouzavé obuvi.

Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude účastník ke zkoušce PŘIPUŠTĚN!

 • Uhrazení účastnického poplatku 300,- Kč při prezenci. Bude vydáno potvrzení

o úhradě, které může být uplatněno jako doklad pro proplacení této částky mateřskou ZKO.

 • Vyplnění a odeslání přihlášky a její zaslání do 31.5.2018

v elektronické podobě na adresu peknice@mybox.cz (originál při prezenci) nebo

poštou na adresu: ing. Přemysl Pěknice, Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí

 • Účastník se prokáže platným členským průkazem ČKS

 

 

Jízdné účastníkům akce nebude propláceno, stravování na vlastní náklady bude zajištěno v kantýně ZKO Strakonice

 

 

 

 

Sezimovo Ústí 8.5.2018                                                                                                                                                                                                     Ing. Přemysl Pěknice

 

výcvikář  Jč KV  ČKS

tel. 608 188940