3.jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2019.

Termín jednání : čtvrtek 6.6.2019 od 17.00 , Češnovice

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, p.Zborka, Ing. Hořejší, Ing. Molnárová, Ing. Pěknice, Ing.Pěnkava,

za RK Ing. Šveráková , p. Hřebíčková

Byl schválen níže uvedený program schůze :

 1. Schválení programu
 2. Kontrola zápisu ze zasedání KV 16.5.2019
 3. Krajská konference 29.6.2019
 4. Žádost o doporučení ke zkouškám na rozhodčí 1. třídy – E. Nedvědová
 5. Různé

ad.1 Program jednání – byl schválen jednomyslně

ad.2 Kontrola zápisu ze zasedání KV 16.5.2019 

 • Úkoly průběžně plněny

ad.3 Příprava krajské konference

 • Termín – 29.6.10:00 až 14:00
 • Členové KV a RK – sraz v 9:00 hod.
 • Místo konání – KD Zliv
 • Bylo rozhodnuto nepozvat delegáty ze ZKO, které nedodaly kompletní dokumentaci (musí být zápis a prezenční listina z členské schůze + Záznamy o volbách)
 • Rekapitulace stavu finančních prostředků:

 

stav k 6.6.2019   62 561
pro ZKO Písek   1 000
mezisoučet   61 561
konference    
  pohoštění + nájem 8 500
       ocenění Závodníci –     plaketa 3 000
  Mládež –        plaketa + poukaz 4 500
  zasloužilí kynologové – plaketa 4 500
mezisoučet   41 061
další výdaje :    
akce Kard. Řečice   10 000
podpora akcí mládež   10 000
budoucí jednání  KV   4 000
mezisoučet   17 061
školení figurantů   1 000
závody   8 000
konečný zůstatek – nedotknutelná rezerva   8 061

 

 • Avizována potřeba zadotování pokladny 10.000,- Kč (hotovostní výdaje konference)
 • Ad) položka „ocenění“ – v rámci přípravy krajské konference dohodnuto ocenit členy a ZKO, které se v uplynulém období zasloužili o rozvoj kynologie j J.Č. kraji
  • Dospělí členové
   1. Ouška
   2. Pech
   3. Pejša
   4. Böhm
   5. Kieweg
   6. Nedvědová
  • Mládež
   1. Denisa Zborková
   2. Jana Hořejší
   3. Jiří Štindl
  • Senioři – za dlouholetou aktivní práci v kynologii
   1. Jan Prokeš
   2. Karel Dvořák
   3. Kovář
   4. Vosika
   5. Machát
   6. Miroslav Ryneš
   7. Václav Řanda
   8. Lubomír Voračka
   9. Milena Kubová

 

 • Příprava programu a rozdělení úkolů
 • Konferenci bude řídit Ing. Lacina
 • Program konference krajské organizace
 1. Uvítání
 2. Schválení programu konference
 3. Volba pracovních komisí
 4. Zpráva o činnosti KV
 5. Zpráva o výcviku
 6. Zpráva o práci s mládeží
 7. Zpráva o hospodaření KV
 8. Zpráva revizní komise
 9. Ocenění úspěšných kynologů
 10. Volby do krajského výboru a revizní komise
 11. Přestávka na vyhodnocení výsledků voleb (oběd)
 12. Vyhlášení výsledků voleb
 13. Přestávka na poradu nově zvolených orgánů
 14. Seznámení delegátů konference s rozdělením funkcí
 15. Volba delegátů Jihočeského kraje na VIII. sjezd ČKS
 16. Schválení kandidatury zástupců do předsednictva ČKS
 17. Diskuze
 18. Schválení usnesení
 19. Závěr

 Dohodnuto, že předkládané zprávy budou hodnotit období od minulé konference, tedy za období 06/2017 až 06/2019 )

 • Prezence – Ing. Molnárová
 • Volební lístky, volební urnu – zajistí předsedkyně
 • Za účelem hlasování aklamací budou zajištěny barevné lístky – zajistí Ing.Šveráková
 • Návrh usnesení – návrhové komisi pomůže Ing. Pěnkava

Stručný obecný popis poslání pracovních komisí:

 • Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti, podává zprávu o počtu přítomných, o počtu oprávněných k hlasování, a o tom, je-li konference schopná se usnášet.
 • Volební komise řídí volby členů orgánů a jednotlivé volební akty.
 • Návrhová komise připravuje podle výsledků jednání návrh usnesení.
 • Činnost těchto komisí vede jimi zvolený předseda
 • KV se rozhodl za účelem zefektivnění činnosti pracovních komisí spojit činnost mandátové a volební komise.
 • Návrh na složení pracovních komisí :
  • Volební + mandátová komise
   • Bára Hemauer
   • Anna Štěbetáková
   • Martin Suchánek
  • Návrhová komise
   • Jan Prokeš
   • Milan Valenta
   • Evžen Helinger

 

 1. Žádost o doporučení ke zkouškám na rozhodčí ČKS 1. třídy – E. Nedvědová

Vzhledem k tomu, že 4 z 10 závodů, které žadatelka Nedvědová dokladá k žádosti o doporučení, nesplňuje požadované podmínky- nejsou uvedeny v oficiálním kalendáři akcí – KV toto hodnotí jako nedodržení podmínek a nedoporučuje Elišku Nedvědovou na rozhodčí 1. třídy.

 Různé

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová

Konference Jihočeské krajské organizace ČKS

 Pozvánka na   Konferenci Jihočeské krajské organizace ČKS

29.6.2019    od 10.00          ve  ZLIVI

Konference se koná v souladu se Stanovami ČKS a je konferencí VOLEBNÍ.

PROGRAM KONFERENCE:

 1. Uvítání
 2. Schválení programu konference
 3. Volba pracovních komisí
 4. Zpráva o činnosti KV
 5. Zpráva o výcviku
 6. Zpráva o práci s mládeží
 7. Zpráva o hospodaření KV
 8. Zpráva revizní komise
 9. Ocenění úspěšných kynologů
 10. Volby do krajského výboru a revizní komise
 11. Přestávka na vyhodnocení výsledků voleb (oběd)
 12. Vyhlášení výsledků voleb
 13. Přestávka na poradu nově zvolených orgánů
 14. Seznámení delegátů konference s rozdělením funkcí
 15. Volba delegátů Jihočeského kraje na VIII. sjezd ČKS
 16. Schválení kandidatury zástupců do předsednictva ČKS
 17. Diskuze
 18. Schválení usnesení
 19. Závěr (cca 14.00)

Pozvaní delegáti byli řádně zvoleni na členských schůzích ZKO a jejich zvolení doložila ZKO požadovanými dokumenty. Klíč pro stanovení počtu delegátů ZKO stanovil Krajský výbor na svém jednání 6. 12. 2018 (každá ZKO = 1 delegát).

Nepozvaným delegátům nebude účast na Konferenci umožněna.

Za KV Jihočeské krajské organizace ČKS

Mgr. Dana Havlová

předsedkyně

 

Prosím o POTVRZENÍ ÚČASTI na E-mail: havlova_d@seznam.cz nebo SMS na tel. 602 248 290 !!! Děkuji.

 Pozn.

Konference se koná v Kulturním domě ve Zlivi – Dolní nám. 585 (www.kdzliv.cz)

Pro všechny řádně pozvané účastníky konference (delegáty i hosty) je zajištěn oběd a nápojový balíček.

Předpokládané ukončení konference je cca 14.00 hod.

2. jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2019.

Termín jednání : čtvrtek 16.5.2019 od 17.00 , Češnovice

Přítomni :KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, p.Zborka, Ing. Hořejší, Ing. Molnárová, Ing. Pěknice, Ing.Pěnkava,

za RK Ing. Šveráková , p. Hřebíčková

Byl schválen níže uvedený program schůze :

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 10.1.2019
 2. Stav finančních prostředků KV k 30.4.2019
 3. Krajská konference 29.6.2019
 4. Příprava Tréninkového soustředění figurantů 19.5. + další plánované akce
 5. zpráva z Plenárního zasedání ČKS 29.4.2019
 6. Různé

ad.1     Proběhla kontrola zápisu z 6.12.2018

 • Změna v kalendáři akcí – Kardašova Řečice 14.9.2019
 • 6.2019 – školení figurantů Strakonice

 ad.2     Stav finančních prostředků KV k 30.4.20198

 • 3 ZKO požádaly o příspěvek na rozhodčího –Strakonice, Nové Hrady, Dačice
 • KV obdržel z ČKS odvod za členy a ZKO
 • Předložen výpis z účtu za období 1.4. až 30.4.2019
  • Celkové příjmy 53.350,28 – dotace z ČKS 53.350 Kč
  • Celkové výdaje 2 007,00 – ZKO Strakonice a Nové Hrady – příspěvek po 1.000 Kč
  • Rezervovat 2.000 Kč – žádost ZKO Dačice
 • Avizována potřeba zadotování pokladny
 • Dohodnuto podpořit finančně akci v Kardašově Řečici částkou Kč 10.000
 • V rámci přípravy krajské konference navrženo ocenit členy a ZKO, které se v uplynulém období zasloužili o rozvoj kynologie v Jč. kraji
  • Dospělí členové
   • Ouška
   • Richard Pech
   • Pejša
   • Böhm
   • Kieweg
   • Nedvědová
  • Mládež
   • Denisa Zborková
   • Jana Hořejší
   • Jiří Štindl
  • Senioři – za dlouholetou aktivní práci v kynologii
   • Jan Prokeš
   • Karel Dvořák
   • Kovář
   • Vosika
   • Machát

Navrhnuto věnovat :

 • Dospělí – dárkový koš + plaketa
 • Mládež – poukaz do GAPPAY + plaketa

ad.3     Krajská konference 29.6.2019

 • Místo konání – pravděpodobně penzion Marislav Češnovice
  • Alternativa – DK Zliv, resp. Penzion Blata Sedlec, Munice, Rudolfov
 • Doba konání – od 10.00 do 14.00 hod.
 • Dosavadní stav delegátů ZKO
  • 27 ZKO poslalo podklady z volebních člen.schůzí
  • 24 delegátů
 • Náš odhad – 50 účastníků
 • Příprava programu a rozdělené úkolů
  • Zajistit zprávu RK
  • Prezece – Ing. Molnárová
  • Řízení konference – Ing. Lacina
  • Volební lístky, volební urnu – zajistí předsedkyně
  • Za účelem hlasování aklamací budou zajištěny barevné hlasovací lístky
  • Návrh usnesení – Ing. Pěnkava
 • Za účelem podrobné přípravy konference proběhne ještě mimořádná schůze výboru ve čtvrtek dne 6.6.2019.

ad.4     Příprava tréninkového soustředění figurantů  19.5. 2019

 • Místo konání – Mladé, České Budějovice

ad.5     Zpráva z Plenárního zasedání ČKS 29.4.2019

 • Zprávu přednesla předsedkyně KV Mgr. Havlová

ad.6     Různé

 • Hořejší seznámila se záměrem 1 denního semináře pro mládež s M.Pejšou
 • Otázka procedury změny funkcionářů v ZKO

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová