Zápis z krajské konference Jihočeské krajské organizace ČKS

 

Datum, místo a konání : 27.6.2015,  Pištín, 15.00 

Přítomni :

Za KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing.Molnárová, Ing. Pěknice, Ing. Hořejší, p.Zborka

RK : Ing. Šveráková, pí Hřebíčková. p.Bartal

Ostatní – dle prezenční listiny

Celkem 24 delegátů ( KV + ostatní )

 

Program konference:

 1. Zpráva o činnosti krajského výboru
 2. Zpráva revizní komise + zpráva o hospodaření KV 6/2009 až 6/2014
 3. Zpráva o hospodaření nového KV + pokladní zpráva
 4. Zpráva o výcviku
 5. Zpráva o činnosti s mládeží
 6. Plán akcí na 2.pololetí 2015
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Usnesení a závěr

 

Ad.1   Zpráva o činnosti krajského výboru

Zprávu přednesla předsedkyně KV Mgr. Dana Havlová.

 • V úvodu poděkovala členům KV za podporu
 • Nový KV se sešel za uplynulý rok 4 krát ( z toho 2x mimořádně ).
 • Mezi splněné úkoly patří :
  • Zprovoznění webových stránek, vč. zveřejňování zápisů z KV
  • Dosaženo předání dokumentace a razítka od předešlého KV
   • Dobrá spolupráce s revizní komisí
   • Dořešení kauzy díky krokům předsednictva ČKS
   • 7.2.2015 převzetí účetní dokumentace
   • Převzat zůstatek 1.371 Kč
 • Realizace záměru transparentního vedení účetnictví
  • 3.4.2015  JČ KV zapsán do spolkového rejstříku ČKS jako podspolek a bylo mu přiděleno IČO
  • Zřízení účtu
 • Další akce
  • Žádost o dotace
  • Sestaven kalendář akcí na rok 2015
  • Účast na 7. sjezdu ČKS a na Valné hromadě ČMKU
  • Březen 2015 – školení figurantů a kladečů

Ad.2   Zpráva revizní komise + zpráva o hospodaření KV 6/2009 až 6/2014

 • Přednesla předsedkyně RK ing. Lea Šveráková
 • RK obdržela podklady od minulého KV za období 6/2009 až 6/2014 od Ing. Petrů a p. Veselky, vč. podkladů od tehdejší RK
 • RK materiály utřídila z časového a věcného hlediska a analyzovala předané podklady s výsledkem:
  • Nalezeny 2 chyby v peněžní knize
  • Chybí 372 kč v předaném zůstatku peněz
  • Byla přednesena specifikace příjmů a výdajů za analyzované období
  • RK konstatovala zjištěné nedostatky :
   • Chyba v peněžní knize
   • Nezaúčtované příjmy z účastnických poplatků
   • Neoprávněné vyplácení lektorného
   • Nepořádek ve vybírání poplatků od ZKO (odvod za členy)
   • Chybějící údaje o rozdělení dotací r. 2009
   • Chybějící zápis ze schůze KV 3.8.2010
   • Nedostatky ve formální stránce vedení účetnictví
    • Mínusový zůstatek pokladní knihy…..
  • V závěru RK vyjádřila naději, že nový KV si povede lépe 

Ad.3.  Zpráva o hospodaření nového KV + pokladní zpráva

 

odvod ČKS za člen.základnu 2015 (18.6.)

14 345

zůstatek k 26.6.2015

19 349

 

 

Ad.4. Zpráva o výcviku

Přednesl výcvikář KV ing. Přemysl Pěknice.

 • r.2014 – nový KV řádně řídit výcvikovou činnost ,neboť neměl podklady od bývalého KV (kalendář akcí, seznamy figurantů a kladečů…)
 • r.2015 – zpracován Jč.kynologický kalendář s delegacemi rozhodčích i figurantů

–     8.3. uspořádáno školení a zkoušky figurantů a kladečů ve Strakonicích

–     za 1.pol. se uskutečnilo 10 závodů na krajské úrovni

–     ZKO Třeboň úspěšně uspořádala VS na MR IPO

–     Úspěchy Jihočechů

 • T. Burianová – reprezentace na MS stopařů v Rusku
 • J. Böhm, J. Zaňák, J. Poukar, J. Machát – účast na MR IPO
 • V. Ouška – mistr ČR RTW, nominace na MS RTW

 

Ad.5. Zpráva o činnosti s mládeží

Přednesla zástupkyně KV pro práci s mládeží ing. Jana Hořejší.

 • r.2014 – MM ČKS – J. Štindl v kat. juniorů IPO3 – 3.místo

–     VS na MR stopařů mládeže – J.Hořejší – 1.místo

–     MR stopařů mládeže – J.Hořejší – 3.místo

 • úspěšní mládežníci stárnou a nedaří se za ně hledat náhrada, výzva, kterou byly osloveny všechny ZKO v kraji, byla téměř bez odezvy
 • r.2015 – TTM ve St.Plzenci – zúčastní se 3 jihoč.mládežníci

–     TTM SM kraje – zúčastní se 2 jihoč.mládežníci

–     VZ na MR stopařů mládeže – účast 1-2 jč. zástupců

–     OMM ČKNO – účast 1-2 jč. zástupců

 • v závěru zprávy znovu zopakována výzva pro ZKO týkající se pomoci při sestavení nového mládežnického kádru

 

Ad.6. Plán akcí na 2.pololetí 2015 – změny v Jč. kalendáři akcí

Přednesl výcvikář KV ing. Pěknice.

Změny termínů, místa konání apod.:

MR stopařů mládeže – Kaplice 10. – 11.10.2015

MS francouzských ovčáků a fland.bouvierů – Třeboň (Doubí) 16. – 18.10.2015

MR boxerů – Křenice u Prahy  28.9.2015

Vodňanský kapr – Vodňany 26.12.2015 – kat. ZVV1, ZVV2, IPO1, IPO3

 

Ad.7. Různé

 • Předsedkyně KV Mgr. Havlová připomněla fakt, že ZKO budou muset být zapsány do rejstříku ČKS jako podspolek. Bylo řečeno, že v termínu do 31.10.2015, budou-li mít ZKO připraveny všechny podklady, vyřídí za ně ČKS potřebnou agendu.
 • Delegáti uložili KV oslovit PČKS se žádostí o podporu v otázce zřízení sídla pro ZKO.

 

Ad.8.  Diskuse

 • Opět k otázce sídla ZKO
 • Konstatování trendu odklonu výkonnostní kynologie od amatérské
 • Výzva doporučovat talentovanou mládež na sportovní výcvik
 • Hlídat dotační tituly, vypisované Krajským úřadem, které by se JČ kynologům mohly hodit.

Ad.9. Usnesení a závěr

 • Bylo přečteno usnesení Krajské konference. Pro přijetí usnesení hlasovalo 24 osob, tj. 100 % přítomných. Proti, zdržel se – 0 %.
 • Předsedkyně KV všem přítomným poděkovala za účast a konferenci ukončila 

 

 

Usnesení Jihočeské Krajské konference konané 27.6.2015 v Pištíně :

I. Krajská konference bere na vědomí :

 1. Zprávu o činnosti krajského výboru
 2. Zprávu revizní komise + zpráva o hospodaření KV 6/2009 až 6/2014
 3. Zprávu o hospodaření nového KV + pokladní zpráva
 4. Zprávu o výcviku
 5. Zprávu o činnosti s mládeží
 6. Plán akcí na 2.pololetí 2015

 

II. Krajská konference ukládá Krajskému výboru :

Obrátit se na PČKS ve věci podpory ZKO, které nemají vyřešenu otázku sídla a příslušné Obecní úřady nejsou ochotny povolit sídlo ZKO na adrese Obecního úřadu. Požadovat po ČKS, aby v tomto případě umožnila ZKO dát sídlo na objekty ve vlastnictví ČKS.

Hrozí, že pokud nebude tato situace ze strany ČKS jako nadřazeného orgánu včas řešena, hrozí zánik řady ZKO a odliv členů.

 

Zapsal :                       Ing. Jan Pěnkava

Za správnost :            Mgr. Dana Havlová

 

 

Zápis ze 4. Zasedání KV Jihočeské organizace ČKS

Datum, místo a konání : 28.5.2015,  Pištín, 17.00

Přítomni :

KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing.Molnárová, Ing. Pěknice, Ing. Hořejší, p.Zborka

RK : Ing. Šveráková, pí Hřebíčková

Program schůze:

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
 2. Předání dokumentace od Ing. Petrů – informace o průběhu
 3. Zpráva Revizní komise o kontrole účetnictví a Pokladní knihy
 4. Zpráva hospodářky – současný stav finančních prostředků KV
 5. Školení figurantů a kladečů – informace o průběhu (Ing. Pěknice)
 6. Zařazení KV do spolkového rejstříku ČKS – současný stav + výroba nového razítka a založení účtu
 7. Krajský přebor CACT 5.9.2015 – předložení rozpočtu, schválení finančního příspěvku
 8. Krajská konference – projednání
 9. Informace z jednání – Plénum ČKS 17.3., Valná hromada ČMKU 28.3.
 10. Jihočeský kalendář akcí – doplnění pro 2.pol.
 11. Různé

 

 1. 1.    Kontrola zápisu z minulé schůze
 • Zápis schválen
 1. 2.    Předání dokumentace od Ing. Petrů – informace o průběhu

a)    Přebírání dokumentace v ZKO v Č.B.

b)    Přítomna i pí. Roškotová – předsedkyně RK ČKS

c)    Předáno :

 • Zápisy z jednání KV kromě jednoho (3.8.2010)
 • Zápis z konference 2009
 • Razítko
 • Záznamy ze školení kladečů a figurantů
 • Pokladní kniha, nikoliv však peněžní deník a finanční zpráva
 • Prezenční listina konference 2014
 • Záznamy z VČS ZKO
 • Peněžní hotovost 1.371 Kč
 • Doloženy účtenky a zápisy v pokladní knize
 • Nevydané návleky na rukávy
 • Ozvučení – repro + mikrofon
 • Zhotoven protokol o předání výše uvedeného 
 1. 3.    Zpráva Revizní komise o kontrole účetnictví a Pokladní knihy

Analyzovány podklady, provedeno druhové členění položek výdajů

a)    Počáteční zůstatek                 21.664 Kč (po p. Ritterovi )

b)    Celkové příjmy                        112.405 Kč

c)    Celkové výdaje                       132.326 Kč

d)    Konečný zůstatek                       1.743 Kč 

 1. 4.    Zpráva hospodářky – současný stav finančních prostředků KV

a)    Celkové příjmy                      11.381 Kč

b)    Celkové výdaje                       4.234 Kč

c)    Zůstatek                                   7.237 Kč

 

 1. 5.    Školení figurantů a kladečů – informace o průběhu (Ing. Pěknice)
 • Akce uskutečněna 8.3.2015 v ZKO Strakonice
 • Účast 17 kladečů a 8 figurantů
 • Z 8 figurantů 4 úspěšní
 • Výdělek z akce 2.500 Kč
 • Zájem ze strany účastníků i diváků
 • Akce hodnocena jako úspěšná, finančně návratná
 • Poděkování strakonické ZKO za bezplatné zapůjčení prostor
 • Poděkování členům komise i ostatním pomocníkům
 • Vyplynul návrh na figuranty 1. třídy (Lukáš Kiessling) a 1 x svazový (Jiří Nečesaný)
 • Výcvikář dohodne termín na doškolení neúspěšných adeptů + dalších zájemců na podzim 2015 – Netolice, 1.polovina listopadu

 

 1. 6.    Zařazení KV do spolkového rejstříku ČKS – současný stav + výroba nového razítka a založení účtu
 • KV zapsán do spolkového rejstříku (podspolek ČKS)
 • Sídlo KV – Pištín 33 (obecní úřad)
 • Tím vytvořeny podmínky pro zřízení bankovního účtu KV (u Poštovní spořitelny) a pro vedení řádného a transparentního finančního hospodaření

 

 1. 7.    Krajský přebor CACT 5.9.2015 – předložení návrhu rozpočtu, schválení finančního příspěvku
 • KV jednomyslně schválil příspěvek 5.000 Kč, za podmínky, že pořadatel  doloží příslušnými účtenkami

 

 1. 8.    Krajská konference – projednání
 • Připomenut fakt, že všechny kraje ročně pořádají konference
 • Cílem udržet dobrý kontakt s členskou základnou
 • Prezentovat dosavadní výsledky práce KV
 • Program – rámcově
 1. Zpráva o hospodaření
 2. Zpráva o výcviku
 3. Přehled akcí
 4. Pokladní zpráva
 5. Zpráva revizní komise
 6. Diskuse
 7. Různé
 • Místo konání – sál Pištín, sobota 27.6., čas 15:00

 

 1. 9.    Informace z jednání – Plénum ČKS 17.3., Valná hromada ČMKU 28.3.
 • Plénum ČKS – viz zápis na webu ČKS
 • Delegátky VH ČMKU ocenily věcné, dobře připravené a skvěle vedené jednání

 

 1. 10.  Jihočeský kalendář akcí – doplnění pro 2.pol.

Doplnění kategorií: 26.12. Vodňanský kapr – ZVV1,2, IPO1,2

Nekoná se: 28.9. MČR boxerů Hluboká n.Vl.

Změny termínů: 10.-11.10. MČR stopařů mládeže Kaplice

17.-18.10. MS fland.bouvierů a francouzských ovčáků Třeboň

 

 1. 11.  Různé
 • Pochvala za akci Třeboň (VS IPO) – hlavní organizátor Ing. Lacina
 • Stanovení požitků členů KV
 1. Cestovné – obecně schváleno

Proplácení se vzdává: Ing. Hořejší, Ing. Šveráková, Ing. Pěnkava

 1. Stravné – bez příspěvku

 

 

Zapsal :                       Ing. Jan Pěnkava

Za správnost :            Mgr. Dana Havlová

Zápis z 3. zasedání KV Jihočeské organizace ČKS

Datum, místo a hodina konání : 8.1.2015, Pištín,

Přítomní :

KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing. Molnárová, Ing. Pěknice, Ing. Hořejší, p. Zborka

RK : Ing.Šveráková, p. Bartal, pí Hřebíčková

Program schůze:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze

2. Závěry ze VII. sjezdu ČKS

3. Zpráva Revizní komise o kontrole v ZKO 207

4. Nepředaná dokumentace od Ing. Petrů – seznámení se stavem věci, návrh dalšího postupu

5. Volba 2 delegátů na Valnou hromadu ČMKU

6. Žádost o zařazení do spolkového rejstříku ČKS – současný stav

7. Jihočeský kalendář akcí – delegace rozhodčích a figurantů na Jč. závody 2015

8. Různé

 

Ad.1.        Kontrola zápisu z minulé schůze

 • zápis schválen

Ad.2.        Závěry ze VII. Sjezdu ČKS

 • přítomní vzali na vědomí usnesení sjezdu, vč. vysvětlujícího komentáře zúčastněných delegátů z řad KV Jč.

Ad.3.        Zpráva revizní komise o kontrole v ZKO Č. Budějovice č.207 (ing. Petrů)

 • RK oznámila chystanou kontrolu doporučeným dopisem
 • Ing.Petrů odmítl kontrolu s tím, že KV nemá pravomoc kontrolu provést

Ad.4         Další dohodnuté kroky v této věci :

 • Informovat Předsednictvo ČKS
 • obrátit se na  předsedu organizační komise ČKS
 • v součinnosti s jednotlivými ZKO – kvantifikovat sumu peněz, které v minulém funkčním období (6/2009 až 6/2014) , byly poslány na KV (příspěvek na činnost KV)
 • nepředaná dokumentace bývalého KV – podán podnět na státní zastupitelství, zda nedošlo k porušení zákona, zastupitelství následně předalo věc Policii ČR

Ad.5         Voba 2 delegátů na Valnou hromadu ČMKU

Zvoleni :              1. Mgr. D. Havlová

2. Ing. B. Molnárová.

Náhradník : Ing. J.Pěknice, p. Hřebíčková

Ad.6         Žádost o zařazení do spolkového rejstříku ČKS – současný stav

Dohodnut další postup, včetně urychlené kompletace potřebných podkladů a odeslání na sekretariát ČKS

Ad.7         Jihočeský kalendář akcí – delegace rozhodčích a figurantů na Jč. závody 2015

 • Byl dohodnut kalendář akcí – viz.rubrika: plán akcí
 • Stanoven termín školení figurantů a kladečů: 8.3.2015 ve Strakonicích
  • Figurant  : p.Ouška  Rozhodčí: M. Zborka
  • Platba: figurant 300,-, kladeč 200,-

Ad.8         Různé

 • Zaniká ZKO Všetěč k 31.12.2014 (blíže p. Kuboušek), věc řeší sekretariát ČKS

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava

Za správnost: Mgr. Dana Havlová

2. zasedání KV Jihočeské organizace ČKS (mimořádné)

2. zasedání KV Jihočeské organizace ČKS (mimořádné)

Datum, místo a hodina konání : 20.11.2014, Pištín, 17.00

Přítomní :

KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing. Molnárová, Ing. Pěknice, Ing. Hořejší, p. Zborka

RK : Ing.Šveráková, pí Hřebíčková

Omluven: p. Bartal

Program jednání :

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
 2. Odeslané žádosti o republikové akce v roce 2015, přidělené dotace
 3. Zkoušky a školení figurantů
 4. Nepředaná dokumentace od ing. Petrů – seznámení se stavem věci
 5. Žádost o zařazení do spolkového rejstříku ČKS – získání IČ – založení účtu
 6. různé
 7. Sjezd ČKS – příprava delegátů, projednání kandidátů na fce v předsednictvu, konzultace k materiálům pro delegáty došlým z ČKS

Ad.1         Kontrola zápisu

 • zápis z konference – O.K.
 • zveřejněno usnesení
 • včas odesláno na ČKS
  • úkol splněn
  • delegace rozhodčích – do konce roku 2014 si ZKO budou rozhodčí a figuranty delegovat samy – splněno
  • Ing. Pěknice – zaslat na ZKO dotaz, zda je zájem o školení figurantů a kladečů stop
   • splněno
   • Zda zvát zástupce chovatelských klubů na schůze KV – ano, ale ne na mimořádná zasedání
   • Stále nejsou novému KV k dispozici materiály od ing. Petrů
   • Sjezd – vyřešen problém s delegáty
   • Založení běžného účtu –osloveno 8 bank, bez úspěchu, všude podmínkou IČO
   • Webové stránky (jihoceska-kynologie.wz.cz) fungují díky ing. Molnárové
   • různé
    • Info pro ZKO – rozesláno
    • jsme přihlášeni do spolku Svatý Vavřinec

Ad. 2dotace, žádosti o akce

 • na ČKS odeslány žádosti :
 1. o neinvestiční dotace  na r. 2015 – příslib dostaly z JČ příslib dotace pouze 2 ZKO (Sezimovo Ústí, Vimperk )
 2. o výcvik.akce vyššího významu v r.2015 (VS IPO Třeboň, CACT Kardašova Řečice, MR stopařů mládeže Kaplice) – všechny akce byly P ČKS schváleny
 •  

Ad. 3školení figurantů a kladečů stop

 • Ing. Pěknice oslovil ZKO – zájem pouze 4 figuranti
 • školení pro 4 zájemce by nebylo rentabilní
 • Kladeči – zájemci 1x Kaplice, 6x Písek ;
 • Závěr – termín školení figurantů i kladečů stop předběžně 1.3.2015
  • Ing. Pěknice obešle dosavadní zájemce, plus oficiální pozvánka pro všechny ZKO
  • Projednat, zda by školení nešlo udělat ve Strakonicích
   • zjistí ing. Molnárová
 • Případ M.Veselka (zkoušky na figuranta 1.třídy) – dostal doporučení KV, zkoušky udělal

Ad. 4Nepředané dokumenty ing. Petrů

 • Odeslán doporučený dopis s doručenkou – převzal, nereagoval
 • Žádost o pomoc P ČKS – usneseno zaslat Ing. Petrů další výzvu – dopis si nepřevzal, proto bylo Předsednictvem doporučeno, aby se KV obrátil na orgány činné v trestním řízení
  • Doporučeno (JUDr. Deverová) :
   • Trestní oznámení za nepředání dokumentace
   • Trestní oznámení  na ZKO České Budějovice 207 (peníze pro KV zasílány na účet ZKO)
 • Snaha o kvantifikaci  škody
  • Oslovit ZKO, kolik peněz zaslali na KV
  • Z ČKS zasláno celkem za minulé volební období 109 tis. Kč
  • Návrh (ing. Hořejší) – začít revizí ZKO
   • možné varianty
    • iniciovat kontrolu sami
    • obrátit se na ČKS, aby revizi provedla RK ČKS
    • Otevřít celou věc na sjezdu ČKS a prosadit do usnesení příslib pomoci příp. uložit novému předsednictvu ČKS, aby poskytnul KV:
     • Součinnost při řešení kauzy
     • Finanční výpomoc
     • Právní podporu
     • Materiály, které má ČKS k dispozici, vztahující se k této kauze (KV sám nemá k dispozici nic )
     • KV ukládá revizní komisi :
      • Provést revizi účetnictví v ZKO Č.Budějovice 207
      • Výzvu k umožnění revize adresovat na předsedu ZKO ing. Petrů
      • Forma : doporučený dopis s dodejkou ( s pruhem )
      • Důvod revize – z pověření mimořádného zasedání Jč. KV ČKS
      • Nepředložení zprávy o finančním hospodaření  KV za období 2009 až 2014
      • Nejasnosti v toku financí z ČKS pro KV za období 06/2009 až 06/2014 (všechny finanční prostředky KV byly zasílány na účet ZKO Č.Budějovice č. 207)
      • Nepředání zůstatku financí
      • Odkaz na příslušnou část stanov, která dává KV oprávnění revizi provést………
 • Předmět revize :
  • Zmapování příjmů a výdajů KV a ZKO
  • Stanovení zůstatku prostředků KV k předání
  • Shromáždění příslušné dokumentace
 • Termín provedení revize : po dohodě s Ing.Petrů avšak nejdéle do 31.12.2014
 • Za ZKO požadujeme přítomnost předsedy (eventuálně osoby zodpovědné za vedení účetnictví a člena RK…)
 • Účast za KV – členové RK

Ad. 5Registrace

 • Vyplnit „Prohlášení člena KV (RK)“ + ověřený podpis, do 6.12.2014
 • Zaslat na ČKS, s kolkem 1.000,- Kč

Ad. 6Různé

 • úspěchy mládeže v r.2014 (přednesla ing.Hořejší)
 • informace o zájmu členů uspořádat kynologický ples v retro stylu (historická videa,…)
  • oslovit ZKO Soběslav, aby se ujala organizace

Ad. 7VII. sjezd ČKS

 • delegáti se dohodli na společné dopravě na sjezd, kterou zajistí Ing. Lacina
 • další jednání delegátů již nebylo součástí mimořádné schůze

Schůze ukončena ve 20.15.

Příští schůze KV 8.1.2015 od 17.00 v Pištíně.

Zapsal: Ing. Jan Pěnkava

Za správnost: Mgr. Dana Havlová

1. zasedání KV Jihočeské organizace ČKS

Datum, místo a hodina konání : 10.7.2014, Pištín, 17.00

Přítomní :

KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing. Molnárová, Ing. Pěknice, Ing. Hořejší, p. Zborka

RK : Ing.Šveráková, p. Bartal, pí Hřebíčková

Program jednání :

I.        Kontrola zápisu a usnesení Krajské konference

II.        Postavení KV ve struktuře ČKS, povinnosti KV,……

III.        Tok financí KV, nakládání s finančními prostředky

IV.        VII. Sjezd ČKS

V.        Založení účtu KV

VI.        Příprava web. Stránek

VII.        Různé

V úvodu jednání vystoupil starosta Pištína p. Havel, informoval o možnosti registrace společenských organizací v místním občanském sdružení „Svatý Vavřinec“. Výhodou je pomoc obecního úředníka při vyřizování agendy i sledování dotačních titulů. Možnost získat dotaci od kraje, drobné příspěvky od obce, atd.

 

Ad.I.         Schválení zápisu z krajské konference 21.6.2014

 1. zveřejnit jen usnesení
 2. dát k dispozici výsledky voleb
 3. prezenční listinu (nemáme dosud k dispozici) na ČKS neposílat

 

a)    dle ČKS má KV postupovat dle stanov a usnesení krajské konference a má koordinovat činnost v JČ

b)    partnery KV jsou jen ZKO ČKS, nikoliv chovatelské kluby,atd

c)    údaje o ZKO v Jč.kraji – dle seznamu zaslaného z Prahy

celkem 51 ZKO, z toho 3 s počtem 0 členů

d)    úkoly:  odeslat na ČKS

 • záznam o volbě KV
 • zápis + usnesení krajské konference

Z : předsedkyně KV,             T: do 17.7.2014

 

Ad.II.        Postavení KV v organizační struktuře ČKS

 • Má právní subjektivitu
 • Orgány –
  • krajská konference ( 1 x za 5 let )
  • KV (schůze zpravidla 2 x ročně )
  • RK – je třeba zvolit předsedu, ten se bude účastnit schůzí KV
  • Úkoly KV
   • Koordinovat činnost a podává informace ZKO
   • Usměrňovat sportovní a výcvikovou činnost v kraji
   • Zajišťovat výběr a delegování rozhodčích 2.tř. na  výcvik. akce
   • Zajistit výběr a školení figurantů 2.třídy a doškolení figurantů 1.tř.

a)    Delegace rozhodčích ani figurantů na závody v kraji v r.2014  KV nebude provádět. Organizátoři si rozhodčího (nejlépe 2.tř.) a figuranta 1.tř. (směrnice ČKS č.5) zajistí sami v dostatečném předstihu.

b)    KV provede delegaci rozhodčích až na akce konané v r.2015

c)    Ing. Hořejší – potřeba doškolování kladečů, málo kvalitních šlapačů v kraji

d)    Ing.Šveráková – ještě letos zorganizovat další školení figurantů

e)    Návrh – oslovit ZKO, zda by měly zájem o školení figurantů a kladečů, provést průzkum zájmu

f)     Úkoly:

 • Odeslat informaci na ZKO    Z : výcvikář                     T : do 31.8
 • Odpověď ze ZKO                                                             T : do 30.9.
 • Předpoklad konání                                                         listopad 
 • Dotaz, zda zvát předsedy poboček chovatelských klubů (NO, knírači, boxeři) a zástupce klubu spec.výcviku:
  • pobočky chov.klubů ano, ale nebudou mít hlasovací právo,
  • zástupce klubu speciálního výcviku nezvat
  • na web KV dát odkaz na weby poboček (NO, boxeři, knírači)
 • Volba předsedy RK – Ing. Lea Šveráková
  • RK má právo kontrolovat veškerou činnost, vč. hospodaření, má možnost mimořádných kontrol 
 • Účast na předání podkladů od Ing. Petrů (slíbil předat do 25.7.)
  • Předsedkyně
  • Členové RK
  • + 1 člen výboru (ing. Hořejší)
  • Po předání materiálů provede RK neprodleně kontrolu všech dokumentů, vč. financí

Ad.III.              Pravomoci KV – nakládání s financemi, schváleno :

 • na schůzích KV – proplácení cestovného členům KV a předsedovi RK 3 Kč/km + občerstvení á 50 Kč/os. (převzato z minulých voleb.období)
 • KV finančně podpoří významnější akce pořádané ZKO v našem kraji např. krajský přebor CACT, akce pro mládež apod.
 • vše záleží na množství finančních prostředků, které bude mít KV k dispozici

 

Ad.IV.            VII. Sjezd ČKS

 • Termín 6.12.2014
 • Namísto bývalým předsedou původně avizovaných 7 delegátů má Jč. kraj možnost vyslat pouze 6
  • v závislosti na počtu hlasů z konference oslovit dva delegáty s nejmenším

počtem hlasů (oba měli stejný počet) E. Svobodu, resp. P. Hřebíčkovou

s dotazem, zda se nevzdají svého mandátu.

 • P. Hřebíčková odstoupit nechce
 • Předsedkyně požádá o vyjádření  E.Svobodu (neprodleně)
 • V případě, že ani E. Svoboda neodstoupí, navrhl své odstoupení za účelem

vyřešení eventuální patové situace  ing. J.Pěnkava

 • Delegát, který se vzdá své účasti na sjezdu, se stane 1. náhradníkem.

 

 • Stanovení funkcí pro kandidáty do orgánů ČKS
  • Ing. Pěknice                                  člen
  • Ing. Hořejší                        asi předseda komise mládeže, do týdne se rozmyslí

 

 • Úkoly:

Odeslání seznamu delegátů , vč.adres    Z : předsedkyně  T: do 31.7.2014

 

Ad.V.        Založení běžného účtu KV

 • Shoda na potřebě jeho založení, s cílem transparentnosti finančních toků
 • Zvažována nabídka FIO Banka, ERA účet.
 • Pro založení účtu :
  • FIO chce zápis ze schůze, kde byly zvoleny statutární orgány
  • Výpis z evidence subjektu ( u nás stanovy )
  • Vyhodnocena ERA – skoro vše zadarmo, vč. internet bankingu
  • Dle stanov jsme právní subjekt, sídlo bychom mohli řešit přes obec Pištín
  • Ověřit možnost zřízení účtu přes ERA – Z: předsedkyně

 

Ad. VI.      Webové stránky: http://jihoceska-kynologie.wz.cz/

 • Poděkování ing. Molnárové za aktivity pro zprovoznění stránek
 • Zveřejnit
  • plán akcí do konce roku (všechny akce, o kterých víme)
  • Info pro ZKO:
 1. po zbytek roku 2014 si rozhodčí a figuranty (1.tř.) na závody zajistí ZKO samy
 2. KV bude rozhodčí delegovat od roku 2015
 • Na web nedávat přímo propozice jednotlivých akcí, jen seznam a odkaz na pořádající organizace
  • Do 31.7. budou stránky upravovány, pak se oficiálně spustí
  • Současný status stránek –„ve výstavbě“

 

Ad.VII.      Různé

 • Přijat sponzorský dar od Ing. Pěnkavy
 • Vytvořit dopis pro ZKO s informacemi o současném dění a s termíny pro zaslání:
  • žádostí o akce v r.2015
  • dokumentů potřebných k registraci ZKO dle NOZ

Z : předsedkyně                                   T : do 31.8.

 • Další schůze 8.ledna 2015  od 17.00 v Pištíně
 • Ing. Hořejší – shání informace o šikovných dětech pro činnost ve sportovní kynologii
 • Pověření předsedkyně jednat o vstupu KV do občanského sdružení SVATÝ VAVŘINEC

 

Schůze ukončena ve 20.15

Zapsal: Ing. Jan Pěnkava

Za správnost: Mgr. Dana Havlová