Archiv autora: administrator

ŠKOLENÍ FIGURANTŮ II. třídy a prolongace stávajících figurantů II. a I. třídy

Na základě usnesení Jihočeského krajského výboru ČKS a v souladu se Sborníkem řádů, směrnic a pokynů pro výcvikovou činnost sportovní kynologie 2014, se bude konat v neděli 24.května 2020 v klubovně a na cvičišti ZKO Veselí nad Lužnicí, od 900 do 1500 hod školení figurantů II. třídy a prolongace stávajících figurantů II. a I. třídy.
Jako součást akce proběhne rovněž školení bonitačních figurantů jihočeské pobočky spolku ČKNO.

Obsahem tohoto školení bude:
 Teoretické proškolení figurantské práce
 Přezkoušení základních kynologických znalostí formou testu
 Test fyzické zdatnosti u figurantů I. třídy
 Praktické přezkoušení účastníků
 Vyhodnocení figurantské práce každého účastníka

Závěrem bude každému úspěšnému absolventovi vydán průkaz ČKS figuranta II. třídy s platností na 4 roky nebo prodloužena platnost stávajících průkazů. Součástí školení bude i výběr na celosvazové školení figurantů I. třídy.

Podmínky účasti:
– Minimální věk 16 let (dosažený v roce 2020), u uchazeče mladšího 18 let je nutno předložit písemný souhlas zákonného zástupce.
Doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvrzuje řádné členství ve svazu.
– Dobrý zdravotní stav – doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto funkci.
– Každý účastník si zajistí jednoho pomocníka se psem (lépe 2 pomocníky a 2 psy) minimálně na úrovni 1. stupně ZŘ (počet účastníků i psů není omezen), rukáv s návlekem a fig. oblek včetně neklouzavé obuvi.
Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude účastník ke zkoušce PŘIPUŠTĚN!
– Uhrazení účastnického poplatku 300,- Kč při prezenci. Bude vydáno potvrzení o úhradě, které může být uplatněno jako doklad pro proplacení této částky mateřskou ZKO.
– Vyplnění a odeslání Prihlaska__na_zkousky_figurantu  a její zaslání do 19.5.2020
v elektronické podobě na adresu jiri@zanak.cz (originál při prezenci) nebo poštou na adresu: Jiří Zaňák, A.Jiráska 378, 391 81 Veselí nad Lužnicí
– Účastník se prokáže platným členským průkazem ČKS

Jízdné účastníkům akce nebude propláceno, stravování na vlastní náklady bude zajištěno v kantýně ZKO Veselí nad Lužnicí.
Veselí nad Lužnicí,

8.5.2020 Jiří Zaňák
výcvikář JčKV ČKS
603 864 054

Instrukce pro pořadatele zkoušek v rámci mimořádných opatření

Na základě usnesení vlády č. 452, ze dne 23. dubna 2020, byly vypracovány instrukce 1/2020 rev.1 pro pořadatele zkoušek (výhradně pro členské subjekty ČKS), které předsednictvo ČKS schválilo hlasováním per rollam ze dne 27. 4. 2020.

Instrukce budou průběžně revidovány v souladu s uvolňováním protiepidemických opatření vlády.

Apelujeme na pořadatele, pokud nebudete schopni uspořádat zkoušky dle připojených instrukcí, zkoušky raději zrušte, popřípadě odložte po dohodě s rozhodčím maximálně o 14 dní.

Ostatní akce pod záštitou ČKS jsou i nadále zrušeny.

INSTRUKCE  1/2020

 

Uvolnění mimořádných opatření ! doplnění 24.4.2020


Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 • společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

 

Doplňující informace (21.4.2020):

 • Trvá nadále zákaz sportování na vnitřních sportovištích.
 • V případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit zvýšená hygienická opatření, dodržet přítomnost max. 2 osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest. Obdobný režim lze stanovit i pro ostatní vnitřní prostory sportoviště (šatny, umývárny), avšak za naprostého vyloučení případného obcházení stanovených pravidel ze strany návštěvníků sportoviště.
 • Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro venkovní sportoviště. V parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech je výjimka potvrzena zatím jen ústně a je třeba vyčkat na oficiální výkladové stanovisko Národní sportovní agentury.

 

Převzato z webu Vlády ČR:

S účinností od 7. dubna 2020 0.00 hodin do konce nouzového stavu se zákaz volného pohybu osob podle bodu nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,
 • včetně cesty za účelem tohoto sportování;

Nové upozornění pro ZKO – uzavření cvičišť a zrušení akcí !!!!!!!!!!!!!!!

ze dne 23.3.2020

P ČKS rozhodlo, že dnem 23.3.2020 ruší veškeré sportovní akce, a to do odvolání (na dobu neurčitou). P ČKS k tomuto rozhodnutí přistoupilo z důvodu vyhlášení nouzového stavu na celé území ČR a vyhlášených krizových opatření Vládou ČR. P ČKS rozhodne o zahájení sportovních akcí neprodleně po odvolání nouzového stavu a krizových opatření Vládou ČR.

O všech významných změnách bude P ČKS informovat na svých webových stránkách.

Současně P ČKS důrazně apeluje na zástupce statutárních orgánů pobočných spolků (ZKO), aby v souladu s vyhlášenými omezeními v rámci krizových opatření a nouzového stavu pro celé území ČR, zabezpečili uzavření kynologických sportovišť do doby, než Vláda ČR svým rozhodnutím zruší příslušná krizová opatření.

ze dne 20.3.2020

Vzhledem k vývoji nákazové situace v ČR a prognózám tohoto vývoje, ruším původní upozornění na uzavření cvičišť do 24. 3. 2020 a stanovuji termín uzavření cvičišť na dobu neurčitou, to znamená, že cvičiště budou uzavřena i po původně uvedeném termínu 24. 3. 2020

současně se ruší na dobu neurčitou všechny kynologické akce pořádané ČKS, ZKO, chovatelskými kluby a ostatními kynologickými sporty.

Sledujte webové stránky a facebook pro nové informace.

 Václav Kejř, předseda ČKS

Důležité upozornění !!!!!!!!!!!!

Na základě vyhlášení Stavu nouze vzhledem k pandemii CORONAVIRU vyhlásila vláda ČR usnesením č. 211 ze dne 14. 3. 2020 domácí karanténu, která je spojena s mnoha dalšími omezeními.

Kynologických organizací se týká:
Uzavření cvičišť do 24. 3. včetně.
Odložení zkoušek v termínech 20., 21., 22., března 2020.

Změny termínů zkoušek projednejte s rozhodčím a Ing. Lenkou Valtrovou.

Václav Kejř, předseda ČKS

27. ročník memoriálu Ivany Tůmové 2019

 

14.9.2019 se konal již  27.ročník Memoriálu Ivany Tůmové, závod v kategorii IPO3 se zadáním titulu CACT

Tradiční přebor jihočeského kraje opět jako skvěle zorganizovaný závod má svého vítěze:  titul CACT a 1.místo si vybojoval pes BOM Rasty Laroja s psovodem Ing. Jan Lacina.

 

27.ročník Memoriálu Ivany Tůmové 2019 CACT
star.č. jméno psovoda jméno psa plemeno ZKO stopa poslušnost obrana celkem pořadí
6 Ing. Lacina Jan Rasty Laroja BOM Třeboň 96 93 87 276 1
1 Kršková Andrea L´Kačí Mi-Ji BOM Libějovice 93 78 93 264 2
3 Marousková Zdenka Arabella Kofr BOM Starý Kolín 86 90 87 263 3
10 Macků Dagmar Áres Belrott BOM Libějovice 84 85 93 262 4
13 Ing. Kořenská Zdeňka Abra od Turoveckých rybníků NO Sezimovo Ústí 93 84 81 258 5
2 Novák Zdeněk Aura z Údolí Jizery BOM Jihlava 91 82 84 257 6
14 Filípková Denisa Cora All Proffesore NO Pelhřimov 94 72 90 256 7
4 Ing.Pěknice Přemysl Debra Aritar Bastet NO Sezimovo Ústí 85 80 87 252 8
7 Maršíková Petra Dassy Erpemos NO Pelhřimov 76 82 82 240 9
9 Svoboda Josef Honey Foxy Queen BOM Kolín-Borky 55 84 90 229 10
11 Kocourková Ladislava Heike Iluze NO Starý Kolín 78 65 0 143 11
12 Machát Josef Bora z Nohradu NO Nové Hrady 90 81 DIS DIS
8 Ambrozy Jan Byna Hari-Ambro NO Kyje 63 77 DIS DIS
5 Plavčko Martin Ebony Princess Maribor BOM Hrádek nad Nisou 2 87 DIS DIS
Želiborová Ludmila Ringo Stanios VK České Budějovice nenastoupila
Sedláčková Světlana Baxter Budíkovice NO Třebíč nenastoupila

1. ZASEDÁNÍ JIHOČESKÉHO KRAJSKÉHO VÝBORU ČKS

 

ze dne 18. 7. 2019

Přítomní: Ing. Jan Lacina, Milan Zborka, Ing. Bohumila Molnárová, Mgr. Dana Havlová, Ing. Přemysl Pěknice, Jiří Zaňák, Drahomíra Hřebíčková

 1. Podklady pro ČKS dodá: Zborka Milan, Zaňák Jiří, Novotná Lenka, Hořejší Jana, Šveráková Lea do 24. 7. 2019 na adresu předsedy (Na Hradečku 241, 37901 Třeboň).
 2. Připomínky z Jč. KV na VIII. Sjezd ČKS:
 3. a) ze ZKO Strakonice – volební řád pro ZKO – zapracovat pro volby do orgánů ZKO, nevolit do funkcí, ale pouze seznam jmen a zvolení členové si funkce rozdělí

b) Milan Zborka navrhuje: změnit povinnost členství v pořádající organizaci pro vedoucího zkoušek

c) na akce republikového významu určit ze sekretariátu ČKS pracovníka, který se bude zabývat přípravou akce (rozpočet, katalog, diplomy, zvací dopisy, atd.) a jejím vyúčtováním a dokumentací.

4. Seznámení s obsahem infa ČKS

– elektronická soupiska na akcích

– připomenutí povinnosti výcvikářů KV hlásit na ČKS datum konání a výsledky zkoušek figurantů

5. Cestovní náklady pro členy KV pro cesty na zasedání KV 6,- Kč/km. Stravné nebude vypláceno.

 

Zapsala: Mgr. Dana Havlová

 

KRAJSKÁ KONFERENCE 2019

USNESENÍ Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ ORGANIZACE ČKS 29.6.201

 1. Schválila program konference
 2. Zvolila pracovní komise ve složení :

Volební + mandátová komise

 • Kristýna Falková
 • Anna Štěbetáková
 • Martin Suchánek

Návrhová komise

 • Jan Prokeš
 • Milan Valenta
 • Evžen Helinger
 1. Krajská konference bere na vědomí zprávy o činnosti členů svazu v kraji, jmenovitě
  1. Zprávu o činnosti krajského výboru
  2. Zprávu o výcviku 2018 – 2019
  3. zprávu o práci s mládeží
  4. Zprávu o hospodaření KV za období 06/2017 až 06/2019
  5. Zpráva revizní komise
 2. Krajská konference ocenila činnost úspěšných kynologů, a to v kategorii dospělí, mládež a senioři.
 3. Krajská konference zvolila členy Krajského výboru Jihočeského kraje a revizní komise, a to :
  1. Krajský výbor :                                                  počet hlasů :
   • Dana Havlová                                                 21
   • Jan Lacina                                                      18
   • Bohumila Molnárová                                       20
   • Lenka Novotná                                               19
   • Přemysl Pěknice                                             20
   • Jiří Zaňák                                                        18
   • Milan Zborka                                                   19
  2. Revizní komise : počet hlasů :
   • Jana Hořejší                                                    21
   • Lea Šveráková                                                22
   • Drahomíra Hřebíčková                                    20

Nově zvolení členové se dohodli na níže uvedeném obsazení funkcí :Krajský výbor

 1. Předseda Jan Lacina
 2. Místopředseda Přemysl Pěknice
 3. Jednatel Lenka Novotná
 4. Výcvikář Jiří Zaňák
 5. Hospodář Bohumila Molnárová
 6. Práce s mládeží Milan Zborka
 7. Člen Dana Havlová
 8. Nově zvolení členové RK se dohodli, že předsedkyní RK bude Ing. Lea Šveráková

 

 1. Krajská konference zvolila delegáty  Jihočeského kraje na sjezd ČKS , a to ve složení:

Lea Šveráková, Ing. Přemysl Pěknice, Milan Zborka, Ing. Bohumila Molnárová, Jiří Zaňák, Ing. Jan Lacina

 1. Krajská konference schvaluje :

kandidaturu Ing. Přemysla Pěknice  do předsednictva ČKS

 1. Krajská konference ukládá stávajícímu krajskému výboru, zvolenému pro období  2014 – 2019 a jehož volební období končí, aby předal do 15.7.2019 novému výboru :
 2. a) veškerou dokumentaci týkající se činnosti výboru za uplynulé období
 3. b)  všechny výsledky voleb výborů ZKO, dokumentaci týkající se ZKO Jč. Kraje
 4. c)  transparentní finanční zprávu
 5. Různé
 1. Úprava nařízení, týkajícího se figurování figurantů 1 třídy na závodech, pořádaných ZKO – kterou navrhla ZKO Strakonice – byla krajskou konferencí zamítnuta.
 2. Výborům ZKO se ukládá zapracovat změnu volebního řádu – kdy nově budou zvoleni pouze členové výrobu, kteří si následně funkce ve výboru rozdělí na nejbližší výborové schůzi a seznámí s tím členskou základnu v zápise ze schůze.

 

Zapsal: Ing. Jan Pěnkava

Zliv 29.6.2019

3.jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2019.

Termín jednání : čtvrtek 6.6.2019 od 17.00 , Češnovice

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, p.Zborka, Ing. Hořejší, Ing. Molnárová, Ing. Pěknice, Ing.Pěnkava,

za RK Ing. Šveráková , p. Hřebíčková

Byl schválen níže uvedený program schůze :

 1. Schválení programu
 2. Kontrola zápisu ze zasedání KV 16.5.2019
 3. Krajská konference 29.6.2019
 4. Žádost o doporučení ke zkouškám na rozhodčí 1. třídy – E. Nedvědová
 5. Různé

ad.1 Program jednání – byl schválen jednomyslně

ad.2 Kontrola zápisu ze zasedání KV 16.5.2019 

 • Úkoly průběžně plněny

ad.3 Příprava krajské konference

 • Termín – 29.6.10:00 až 14:00
 • Členové KV a RK – sraz v 9:00 hod.
 • Místo konání – KD Zliv
 • Bylo rozhodnuto nepozvat delegáty ze ZKO, které nedodaly kompletní dokumentaci (musí být zápis a prezenční listina z členské schůze + Záznamy o volbách)
 • Rekapitulace stavu finančních prostředků:

 

stav k 6.6.2019   62 561
pro ZKO Písek   1 000
mezisoučet   61 561
konference    
  pohoštění + nájem 8 500
       ocenění Závodníci –     plaketa 3 000
  Mládež –        plaketa + poukaz 4 500
  zasloužilí kynologové – plaketa 4 500
mezisoučet   41 061
další výdaje :    
akce Kard. Řečice   10 000
podpora akcí mládež   10 000
budoucí jednání  KV   4 000
mezisoučet   17 061
školení figurantů   1 000
závody   8 000
konečný zůstatek – nedotknutelná rezerva   8 061

 

 • Avizována potřeba zadotování pokladny 10.000,- Kč (hotovostní výdaje konference)
 • Ad) položka „ocenění“ – v rámci přípravy krajské konference dohodnuto ocenit členy a ZKO, které se v uplynulém období zasloužili o rozvoj kynologie j J.Č. kraji
  • Dospělí členové
   1. Ouška
   2. Pech
   3. Pejša
   4. Böhm
   5. Kieweg
   6. Nedvědová
  • Mládež
   1. Denisa Zborková
   2. Jana Hořejší
   3. Jiří Štindl
  • Senioři – za dlouholetou aktivní práci v kynologii
   1. Jan Prokeš
   2. Karel Dvořák
   3. Kovář
   4. Vosika
   5. Machát
   6. Miroslav Ryneš
   7. Václav Řanda
   8. Lubomír Voračka
   9. Milena Kubová

 

 • Příprava programu a rozdělení úkolů
 • Konferenci bude řídit Ing. Lacina
 • Program konference krajské organizace
 1. Uvítání
 2. Schválení programu konference
 3. Volba pracovních komisí
 4. Zpráva o činnosti KV
 5. Zpráva o výcviku
 6. Zpráva o práci s mládeží
 7. Zpráva o hospodaření KV
 8. Zpráva revizní komise
 9. Ocenění úspěšných kynologů
 10. Volby do krajského výboru a revizní komise
 11. Přestávka na vyhodnocení výsledků voleb (oběd)
 12. Vyhlášení výsledků voleb
 13. Přestávka na poradu nově zvolených orgánů
 14. Seznámení delegátů konference s rozdělením funkcí
 15. Volba delegátů Jihočeského kraje na VIII. sjezd ČKS
 16. Schválení kandidatury zástupců do předsednictva ČKS
 17. Diskuze
 18. Schválení usnesení
 19. Závěr

 Dohodnuto, že předkládané zprávy budou hodnotit období od minulé konference, tedy za období 06/2017 až 06/2019 )

 • Prezence – Ing. Molnárová
 • Volební lístky, volební urnu – zajistí předsedkyně
 • Za účelem hlasování aklamací budou zajištěny barevné lístky – zajistí Ing.Šveráková
 • Návrh usnesení – návrhové komisi pomůže Ing. Pěnkava

Stručný obecný popis poslání pracovních komisí:

 • Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti, podává zprávu o počtu přítomných, o počtu oprávněných k hlasování, a o tom, je-li konference schopná se usnášet.
 • Volební komise řídí volby členů orgánů a jednotlivé volební akty.
 • Návrhová komise připravuje podle výsledků jednání návrh usnesení.
 • Činnost těchto komisí vede jimi zvolený předseda
 • KV se rozhodl za účelem zefektivnění činnosti pracovních komisí spojit činnost mandátové a volební komise.
 • Návrh na složení pracovních komisí :
  • Volební + mandátová komise
   • Bára Hemauer
   • Anna Štěbetáková
   • Martin Suchánek
  • Návrhová komise
   • Jan Prokeš
   • Milan Valenta
   • Evžen Helinger

 

 1. Žádost o doporučení ke zkouškám na rozhodčí ČKS 1. třídy – E. Nedvědová

Vzhledem k tomu, že 4 z 10 závodů, které žadatelka Nedvědová dokladá k žádosti o doporučení, nesplňuje požadované podmínky- nejsou uvedeny v oficiálním kalendáři akcí – KV toto hodnotí jako nedodržení podmínek a nedoporučuje Elišku Nedvědovou na rozhodčí 1. třídy.

 Různé

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová