Jihočeská Krajská konference ČKS

Dne 26. května od 14 hodin se bude konat jihočeská krajská konference ČKS  v rekreačním středisku Třeboň – Doubí.

Program konference krajské organizace:

 1. Uvítání
 2. Schválení programu konference
 3. Volba pracovních komisí
 4. Zpráva o činnosti KV
 5. Zpráva o výcviku
 6. Zpráva o práci s mládeží
 7. Zpráva o hospodaření KV
 8. Zpráva revizní komise
 9. Ocenění úspěšných kynologů
 10. Volby do krajského výboru a revizní komise
 11. Přestávka na vyhodnocení výsledků voleb (oběd)
 12. Vyhlášení výsledků voleb
 13. Přestávka na poradu nově zvolených orgánů
 14. Seznámení delegátů konference s rozdělením funkcí
 15. Volba delegátů Jihočeského kraje na IX. sjezd ČKS
 16. Schválení kandidatury zástupců do předsednictva ČKS
 17. Diskuze
 18. Schválení usnesení
 19. Závěr

Ti, které delegovalo  ZKO jste srdečně zváni.

Zápis ze schůze Jihočeské pobočky Českého kynologického svazu

z 12. ledna 2024 ve Veselí nad Lužnicí

přítomní: J. Lacina, J. Zaňák, M. Zborka, B. Molnárová, L. Šveráková (revizní komise), D. Havlová a L. Novotná. P. Pěknice se omluvil.

Po úvodním slově předsedy J. Laciny byl odsouhlasen program schůze.

Zprávu o stavu financí a hospodaření v roce 2023 přednesla B. Molnárová: (viz přiložená zpráva). Počáteční stav na účtu: 92859 korun, konečný stav 105177 korun. Příjmy celkem 54200 korun, výdaje 41882 korun. Počáteční stav v pokladně 3122 korun, konečný 6122 korun.

Nejvyšší položka vydání byla 29400 korun jako příspěvky na pořádání závodů pro ZKO. Startovné pro závodníky na mistrovství ČR 3000 korun a na mládež 4500 korun.

Zprávu revizní komise přednesla L. Šveráková: Dle provedené kontroly je vše v pořádku. V souvislosti se zvyšováním poplatků za vedení účtu vznesla návrh na změnu banky, u které bude účet. J. Lacina reagoval, že bude dobré vyčkat na výběr banky až po zvolení nového výboru pobočky.

Zprávu za výcvik přednesl J. Zaňák: v roce 2023 se na jihu Čech uskutečnilo 11 závodů, závod ve Vimperku byl zrušen.

účast Jihočechů na vrcholových soutěžích (VS a MR) – viz přiložená zpráva

Byl sestaven krajský kalendář závodů.

Zprávu o práci s mládeží přednesl Milan Zborka:

18. – 20. srpna se konalo MR mládeže ve Štěpánovicích, nikdo nestartoval. Další závod byl OMM NO 27. – 29. 10. , kam se přihlásily dvě závodnice, ale závod byl pro malou účast zrušen. 3. – 5. 11. se konalo MM stopařů v Albrechticích. Toho se zúčastnila V. Vígnerová a obsadila 5. místo. Je škoda, že tyto dva závody byly tak brzy po sobě a na oba se rodičům s dětmi nechtělo. 16. 9. se konal stopařský závod v Kaplici, kde byli dva adepti na účast na mistrovství z řad mládeže, ale bohužel, se nedomluvili.

Zájem nebyl ani o tábor talentované mládeže.

Vedoucí mládeže M. Zborka dále podal návrh na náhradu jízdnéhopro rodiče V. Vígnerové. Již byla vloni stanovena částka 3 Kč/km. (Částka byla stanovena v souladu se směrnicemi ČKS pro cestovní náhrady). Schváleno.

M. Zborka dále navrhl, aby stopařský závod v Kaplici byl zároveň vedený jako kontrolní závod pro reprezentaci z řad mládežníků. Schváleno.

Trénink a zkoušky figurantů

Školení figurantů se uskuteční 4. 5., lektoři J. Lacina a V. Ouška

Zkoušky figurantů jsou plánované na 18. 5. – přezkušovat bude J. Lacina a J.Neužil.

Krajská konference ČKS

Termín: 26. května v Doubí u Třeboně od 14 hodin.

Zároveň se zasláním pozvánky budou ZKO osloveny, aby podaly návrhy na ocenění svých členů.

Na 24. 4. je naplánovaná přípravná schůze krajské pobočky ČKS od 17 hodin ve Veselí nad Lužnicí, která se bude zabývat přípravou na krajskou konferenci.

Ve Veselí nad Lužnicí 19. 1. 2023

Zapsala L. Novotná

Zápis ze schůze Jihočeské pobočky Českého kynologického svazu

z 19. ledna 2023 ve Veselí nad Lužnicí

přítomní: J. Lacina, J. Zaňák, P. Pěknice, M. Zborka, B. Molnárová, L. Šveráková, D. Havlová a L. Novotná.

Po úvodním slově předsedy J. Laciny byl odsouhlasen program schůze.

Zprávu o stavu financí a hospodaření v roce 2022 přednesla B. Molnárová: (viz přiložená zpráva) obecně lze konstatovat, že navzdory zvýšeným výdajům především na podporu organizací při pořádání závodů hospodaření v loňském roce skončilo přebytkem a na účtu k 31. lednu 2022 bylo 92859 Kč a v pokladně 3122 Kč.

Zprávu revizní komise přednesla L. Šveráková: Dle provedené kontroly je vše v pořádku (viz přiložená zpráva), i když je potřeba v ojedinělých případech dodat ještě originály dokladů.

Zprávu za výcvik přednesl J. Zaňák: v roce 2022 se na jihu Čech uskutečnilo 12 závodů ve sportovní kynologii

pořádalo se tréninkové soustředění figurantů a následně zkoušky figurantů (lektoři J. Neužil a J. Lacina)

účast Jihočechů na vrcholových soutěžích (VS a MR) – viz přiložená zpráva

Zprávu o práci s mládeží přednesl Milan Zborka: Bohužel, z původních třech závodníků do všestranných kategorií sešlo, a tak se jihočeští mládežníci soustředili na VS stopařů a obě závodnice postoupily na MR. Jedna psovodka startovala na MR německých ovčáků.

Zájem nebylo ani o tábor talentované mládeže.

Vedoucí mládeže M. Zborka podal návrh na náhradu části jízdného pro rodiče dětí, které závodí.

Na podporu mládeže byla jednomyslně odsouhlasena částka 3 Kč/km. (Částka byla stanovena v souladu se směrnicemi ČKS pro cestovní náhrady)

Na dotaz vycházející ze ZKO Strakonice, zda může být do Jihočeského kalendáře akcí zařazen závod obedience a zda může pořadatel získat dotaci pobočky, bylo rozhodnuto, že do kalendáře jako jiné akce zařadit závod jde, ale není nárok na dotaci, neboť se nejedná klasickou sportovní kynologii.

Trénink a zkoušky figurantů se uskuteční 6. 5. a 3. 6., lektor M. Zborka, figurant buď V. Ouška nebo M. Hytych.

Návrh M. Zborky na proplacení startovného pro mládežníky na závodech pořádaných v Jihočeském kraji. Byl jednomyslně schválen. Podmínkou je, aby byl mládežník členem některé ze ZKO v kraji. Zajišťovat bude M. Zborka. Závodník musí doložit doklad o zaplacení startovného a výsledkovou listinu.

I v roce 2023 platí dotace na podporu ZKO pořádajících závody, které byly stanoveny v roce 2022.

Datovou schránku pobočky aktivuje a bude obsluhovat předseda J. Lacina.

Ve Veselí nad Lužnicí 19. 1. 2023

Zapsala L. Novotná

ŠKOLENÍ FIGURANTŮ II. třídy a prolongace stávajících figurantů II. a I. třídy

Na základě usnesení Jihočeského krajského výboru ČKS a v souladu se Sborníkem řádů, směrnic
a pokynů pro výcvikovou činnost sportovní kynologie 2014, se bude konat v sobotu 21.května 2022 v
klubovně a na cvičišti ZKO Veselí nad Lužnicí, od 900 do 1500 hod školení figurantů II. třídy a prolongace
stávajících figurantů II. a I. třídy.
Odborní lektoři: ing. Jan Lacina
ing. Josef Neužil
Obsahem tohoto školení bude:
 Teoretické proškolení figurantské práce
 Přezkoušení základních kynologických znalostí formou testu
 Test fyzické zdatnosti u figurantů I. třídy
 Praktické přezkoušení účastníků
 Vyhodnocení figurantské práce každého účastníka
Závěrem bude každému úspěšnému absolventovi vydán průkaz ČKS figuranta II. třídy s platností na 4
roky nebo prodloužena platnost stávajících průkazů. Součástí školení bude i výběr na celosvazové školení
figurantů I. Třídy.
Podmínky účasti:
– Minimální věk 16 let (dosažený v roce 2022), u uchazeče mladšího 18 let je nutno předložit
písemný souhlas zákonného zástupce.
– Doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvrzuje řádné členství ve
svazu.
– Dobrý zdravotní stav – doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto funkci.
– Každý účastník si zajistí jednoho pomocníka se psem (lépe 2 pomocníky a 2 psy)
minimálně na úrovni 1. stupně ZŘ (počet účastníků i psů není omezen), rukáv
s návlekem a fig. oblek včetně neklouzavé obuvi.
Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude účastník ke zkoušce PŘIPUŠTĚN!
– Uhrazení účastnického poplatku 300,- Kč při prezenci. Bude vydáno potvrzení
o úhradě, které může být uplatněno jako doklad pro proplacení této částky mateřskou ZKO.
– Vyplnění a odeslání přihlášky a její zaslání do 17.5.2022
v elektronické podobě na adresu jiri@zanak.cz (originál při prezenci) nebo
poštou na adresu: Jiří Zaňák, A.Jiráska 378, 391 81 Veselí nad Lužnicí
– Účastník se prokáže platným členským průkazem ČKS
Jízdné účastníkům akce nebude propláceno, stravování na vlastní náklady bude zajištěno v kantýně ZKO
Veselí nad Lužnicí.

Veselí nad Lužnicí,29.3.2022

                                     Jiří Zaňák
výcvikář JčKV ČKS
603 864 054

TRÉNINKOVÉ  SOUSTŘEDĚNÍ  FIGURANTŮ

TRÉNINKOVÉ  SOUSTŘEDĚNÍ  FIGURANTŮ

pod záštitou Jč. Krajského výboru ČKS 30.04.2022

cvičiště Veselí nad Lužnicí

Soustředění je určeno jak začínajícím, tak pokročilým figurantům, kteří se chtějí zdokonalit v technice figurování, seznámit se s novými trendy a nebo se připravit na zkoušky II. a nebo I. třidy

Školitelé: Ing.Jan Lacina, Ing. Josef Neužil

Podmínky účasti:

1) standardní vybavení pro figurantskou práci                              

2) jeden pes, který je schopen odkousat alespoň ZVV1

SOUSTŘEDĚNÍ JE ZDARMA !!!

Drobné občerstvení zajištěno.

Za případné škody zodpovídá psovod a nebo figurant.

Závazné přihlášky zasílejte na e-mail: laroja@cmail.cz

Uzávěrka přihlášek:  25.4.2022

Případné dotazy směřujte na Ing. Jana Lacinu – tel. 602 174 071

Přihláška

na Soustředění figurantů 30.04.2022 ve Veselí nad Lužnicí

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………..

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………..  E-mail: ………………………………………………………………………….

Člen ZKO: …………………………………………………………………

Úroveň figurantských schopností (označte):

                               začínající                      figurant II. třídy                          figurant I. třídy  

Podpis: ………………………………………………………………..

Vyplněnou přihlášku zašlete do 25.4.2022na e-mail:   laroja@cmail.cz

Zasedání krajského výboru Jihočeské organizace ČKS a revizní komise  20. 1. 2022  

Zasedání krajského výboru Jihočeské organizace ČKS a revizní komise  20. 1. 2022

přítomní: D. Havlová, J. Lacina, B. Molnárová, J. Zaňák, P. Pěknice, M. Zborka, L. Šveráková, L. Novotná

Program:

 1. Stav finančních prostředků KV k 31.12.2021 – p. Molnárová
  2. závěr kontroly revizní komise – p. Šveráková
  3. Zprávy o výcviku 2020, 2021 – p. Zaňák
  4. Zpráva práci s mládeží – p. Zborka
  5 Jihočeský kalendář akcí 2022- delegace rozhodčích a figurantů na závody v JČ, školení a zkoušky figurantů – p. Zaňák
  5. Různé – plány na rok 2022, podpora jihočeské kynologie

Byl sestavený kalendář závodů na jihu Čech pro rok 2022, a to včetně rozhodčích a figurantů.

Podpora kynologických klubů a psovodů v Jihočeském kraji:

– V rámci podpory jihočeské kynologie a základních organizací, které pořádají závody zařazené v kalendáři, byl pro rok 2022 schválený příspěvek pro ZKO ve výši 1200 korun na rozhodčího, 600 korun na figuranta a pokud je závod s kategorií pouze se stopami, bude příspěvek pro kladeče ve výši 60 korun na cizí stopu a v kategorii IFH2 300 korun na stopu.

– Podmínkou získání příspěvku je, že pořádající organizace přiloží k vyúčtování rozhodčím výsledkovou listinu, kde budou uvedení jak rozhodčí, tak i figurant a kladeči cizích stop. K tomu bude k dispozici jednoduchý formulář.

– Dále bylo na rok 2022 odsouhlaseno navýšení příspěvku na závod CACT v Kardašově Řečici na 12000 korun.

– Pro podporu jihočeské mládeže bylo na rok 2022 schváleno, že může být uvolněná částka až 15000 korun a peníze budou vyplaceny zpětně po vyúčtování nákladů.

– Pro podporu účasti jihočeských kynologů na vrcholových akcích, může psovod získat příspěvek ve výši startovného na jeden výběrový závod. Podmínkou bude účast na mistrovství republiky, které je pořádané ČKS. Psovod musí na závod nastoupit a musí být členem Jihočeské organizace ČKS prostřednictví ZKO.

– Po absolvování mistrovství si podá žádost na krajskou pobočku a příspěvek na jeden výběrový závod ve výši startovného mu bude zpětně vyplacen.

Ve Veselí nad Lužnicí 20. 1. 2022    Zapsala Lenka Novotná

přílohy:

finanční zpráva za rok 2020 Zprava_Jih_CKS (1) Zprava_o_cinnosti_jihoceske_mladeze_v_roce_2019 Zprava_o_cinnosti_Jihoceske_mladeze_v_roce_2020 (2) Zprava_o_cinnosti_Jihoceske_mladeze_v_roce_2021 Zprava_o_vycviku_2020_JC_KKO Zprava_o_vycviku_2021_JC_KKO

formular_zavody