Jihočeská krajská kynologická organizace


Vítáme vás na stránkách určených nejen pro ZKO působících v Jihočeském kraji. Chtěli bychom Vám přiblížit informace z kynologického dění v jihočeské oblasti. Rádi uvítáme vaše připomínky a podněty.

 

                                                                                                                                 Váš Krajský výbor

Květen 2016

SOUSTŘEDĚNÍ KYNOLOGICKÉ MLÁDEŽE JIHOČESKÉHO KRAJE

Nezařazeno ~ 25. května 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

                            V zastoupení Jč KV ČKS a komise mládeže ČKS svolávám

     SOUSTŘEDĚNÍ KYNOLOGICKÉ MLÁDEŽE JIHOČESKÉHO KRAJE,

 

            které se koná v neděli, dne 29. května 2016 na cvičišti ZKO Velešín – U letiště

                                               http://www.zkovelesinuletiste.cz/


Program :                                   Co vzít sebou ???                                 Kontakt :

 

9.30 – 10.00  Prezentace                        Hafana                                   Ing. Jana Hořejší

10.00 – 12.00 Trénink poslušností           správné                                   tel. 776 635 927

12.00 – 13.00 Oběd, přestávka               oblečení a obuv                        artzlipin@seznam.cz    

13.00 – 15.00 Trénink obran                  - dobrou náladu                         www.artzlipin.cz         

15.00 – 16.00 Teorie,  akce 2. pol.         - penízky na občerstvení

16.00 – 18.00   Kdo toho bude mít málo, může s námi na stopy !                          


Březen 2016
Nezařazeno ~ 31. března 2016 ~ 0 komentářů ~ 5 fotek

Prosinec 2015

PF 2016

Nezařazeno ~ 31. prosince 2015 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Děkujeme Vám za projevenou důvěru 
v uplynulém roce a do nového roku 2016 
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, 
chovatelských a cvičitelských úspěchů. 

Listopad 2015

Aktuální informace pro ZKO !!!!

Nezařazeno ~ 25. listopadu 2015 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů
 •  Aktuální úkoly pro ZKO ČKS Jihočeského kraje a pořadatele akcí v r. 2016
  • ZKO a pobočky CHK ČKS v Jih. kraji hlásí průběžně všechny změny funkcionářů ( předsedy nebo kontaktní osoby) předsedovi JčKV ČKS a sekretariátu ČKS v Praze. Nutné je nahlásit všechny změny v kontaktech tzn. změna adresy, tel. čísla, e-mailové adresy týkající se i rozhodčích a figurantů. Aktuální informace z ČKS – změny ZŘ, Normativů, termíny celostátních akcí a zkoušek pořádaných některým členským subjektem  atd.  jsou uvedeny v Infu č. 1-2/2015 a na www.kynologie.cz .
  • ZKO nahlásí KV požadavky na pořádání výcvikových akcí v roce 2016 nejpozději do 30.11.2015. Žádost musí obsahovat: datum, název akce, kategorie, požadovaný počet rozhodčích a figurantů, vedoucího akce (adresa, kontakty)

POZOR!!!

Požadavky zaslané po tomto termínu NEBUDOU zařazeny do kalendáře akcí Jihočeského kraje pro rok 2016 a nebudou na ně delegováni rozhodčí ani figuranti.

 • Školení figurantů (nikoli zkoušky) – jak bylo již dříve avizováno, plánuje KV uspořádat školení a trénink zájemců o práci figuranta pod vedením zkušeného figuranta a rozhodčího. Školení by se mělo uskutečnit do konce r.2015. Všichni zájemci se mohou hlásit u výcvikáře KV Ing. Přemysla Pěkniceho (e-mail: peknice@mybox.cz ), který má akci na starost.
 • Práci s mládeží v Jih. kraji má na starosti vedoucí mládeže Ing. Jana Hořejší tel. 776635927, e-mail: artzlipin@seznam.cz. Pokud tedy máte ve vaší ZKO šikovného hocha nebo dívku se zájmem o účast na akcích pro mládež (na věku dítěte ani na plemeni psa nezáleží), nahlaste jeho jméno přímo Ing. Hořejší.

 

 

 • REALIZACE ZMĚN PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (NOZ)

Dle pokynů z ČKS měly všechny ZKO v souvislosti s NOZ zaslat na sekretariát ČKS do 31.10.2015 všechny potřebné podklady k zapsání ZKO do registru pobočných spolků. Pokud tak ZKO do stanoveného data neučinily, budou si muset veškerou administrativu spojenou s tímto právním úkonem zajistit samy. O těchto skutečnostech byly kontaktní osoby ZKO opakovaně informovány sekretariátem ČKS (e-mailovými zprávami) a byl zmíněn také na Krajské konferenci 27.6.2015 v Pištíně.

ZKO, které splnění podmínek NOZ nezajistí do 31.12.2017, budou automaticky z registru pobočných spolků odstraněny ve smyslu platného občanského zákoníku. Nová registrace je následně zpoplatněna.   

Všechny informace je možné ověřit na webu ČKS: http://www.kynologie.cz/aktuality/

 Poznámka:

Na Krajské konferenci 27.6.2015 v Pištíně dostal KV v usnesení úkol obrátit se na sekretariát ČKS s žádostí o pomoc při řešení umístění sídla těch ZKO, které nevlastní žádnou nemovitost.

Úkol splnila předsedkyně KV a dotázala se na tuto problematiku přímo tajemníka ČKS p. Šišky. Vyjádření zpracované JUDr. Deverovou si můžete přečíst také v aktualitách na webu ČKS:

http://www.kynologie.cz/aktuality/sidla-pobocnych-spolku-zakladnich-kynologickych-organizaci-cks.htm

Tato zpráva byla na webu ČKS zveřejněna již 25.8.2015.

 

Srpen 2015

Zápis z krajské konference Jihočeské krajské organizace ČKS

 

Datum, místo a konání : 27.6.2015,  Pištín, 15.00 

Přítomni :

Za KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing.Molnárová, Ing. Pěknice, Ing. Hořejší, p.Zborka

RK : Ing. Šveráková, pí Hřebíčková. p.Bartal

Ostatní – dle prezenční listiny

Celkem 24 delegátů ( KV + ostatní )

 

Program konference:

 1. Zpráva o činnosti krajského výboru
 2. Zpráva revizní komise + zpráva o hospodaření KV 6/2009 až 6/2014
 3. Zpráva o hospodaření nového KV + pokladní zpráva
 4. Zpráva o výcviku
 5. Zpráva o činnosti s mládeží
 6. Plán akcí na 2.pololetí 2015
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Usnesení a závěr

 

Ad.1   Zpráva o činnosti krajského výboru

Zprávu přednesla předsedkyně KV Mgr. Dana Havlová.

 • V úvodu poděkovala členům KV za podporu
 • Nový KV se sešel za uplynulý rok 4 krát ( z toho 2x mimořádně ).
 • Mezi splněné úkoly patří :
  • Zprovoznění webových stránek, vč. zveřejňování zápisů z KV
  • Dosaženo předání dokumentace a razítka od předešlého KV
   • Dobrá spolupráce s revizní komisí
   • Dořešení kauzy díky krokům předsednictva ČKS
   • 7.2.2015 převzetí účetní dokumentace
   • Převzat zůstatek 1.371 Kč
 • Realizace záměru transparentního vedení účetnictví
  • 3.4.2015  JČ KV zapsán do spolkového rejstříku ČKS jako podspolek a bylo mu přiděleno IČO
  • Zřízení účtu
 • Další akce
  • Žádost o dotace
  • Sestaven kalendář akcí na rok 2015
  • Účast na 7. sjezdu ČKS a na Valné hromadě ČMKU
  • Březen 2015 – školení figurantů a kladečů

Ad.2   Zpráva revizní komise + zpráva o hospodaření KV 6/2009 až 6/2014

 • Přednesla předsedkyně RK ing. Lea Šveráková
 • RK obdržela podklady od minulého KV za období 6/2009 až 6/2014 od Ing. Petrů a p. Veselky, vč. podkladů od tehdejší RK
 • RK materiály utřídila z časového a věcného hlediska a analyzovala předané podklady s výsledkem:
  • Nalezeny 2 chyby v peněžní knize
  • Chybí 372 kč v předaném zůstatku peněz
  • Byla přednesena specifikace příjmů a výdajů za analyzované období
  • RK konstatovala zjištěné nedostatky :
   • Chyba v peněžní knize
   • Nezaúčtované příjmy z účastnických poplatků
   • Neoprávněné vyplácení lektorného
   • Nepořádek ve vybírání poplatků od ZKO (odvod za členy)
   • Chybějící údaje o rozdělení dotací r. 2009
   • Chybějící zápis ze schůze KV 3.8.2010
   • Nedostatky ve formální stránce vedení účetnictví
    • Mínusový zůstatek pokladní knihy…..
  • V závěru RK vyjádřila naději, že nový KV si povede lépe 

Ad.3.  Zpráva o hospodaření nového KV + pokladní zpráva

 

odvod ČKS za člen.základnu 2015 (18.6.)

14 345

zůstatek k 26.6.2015

19 349

 

 

Ad.4. Zpráva o výcviku

Přednesl výcvikář KV ing. Přemysl Pěknice.

 • r.2014 - nový KV řádně řídit výcvikovou činnost ,neboť neměl podklady od bývalého KV (kalendář akcí, seznamy figurantů a kladečů…)
 • r.2015 – zpracován Jč.kynologický kalendář s delegacemi rozhodčích i figurantů

-     8.3. uspořádáno školení a zkoušky figurantů a kladečů ve Strakonicích

-     za 1.pol. se uskutečnilo 10 závodů na krajské úrovni

-     ZKO Třeboň úspěšně uspořádala VS na MR IPO

-     Úspěchy Jihočechů

 • T. Burianová – reprezentace na MS stopařů v Rusku
 • J. Böhm, J. Zaňák, J. Poukar, J. Machát – účast na MR IPO
 • V. Ouška – mistr ČR RTW, nominace na MS RTW

 

Ad.5. Zpráva o činnosti s mládeží

Přednesla zástupkyně KV pro práci s mládeží ing. Jana Hořejší.

 • r.2014 – MM ČKS – J. Štindl v kat. juniorů IPO3 – 3.místo

-     VS na MR stopařů mládeže – J.Hořejší – 1.místo

-     MR stopařů mládeže – J.Hořejší – 3.místo

 • úspěšní mládežníci stárnou a nedaří se za ně hledat náhrada, výzva, kterou byly osloveny všechny ZKO v kraji, byla téměř bez odezvy
 • r.2015 – TTM ve St.Plzenci – zúčastní se 3 jihoč.mládežníci

-     TTM SM kraje – zúčastní se 2 jihoč.mládežníci

-     VZ na MR stopařů mládeže – účast 1-2 jč. zástupců

-     OMM ČKNO - účast 1-2 jč. zástupců

 • v závěru zprávy znovu zopakována výzva pro ZKO týkající se pomoci při sestavení nového mládežnického kádru

 

Ad.6. Plán akcí na 2.pololetí 2015 – změny v Jč. kalendáři akcí

Přednesl výcvikář KV ing. Pěknice.

Změny termínů, místa konání apod.:

MR stopařů mládeže – Kaplice 10. – 11.10.2015

MS francouzských ovčáků a fland.bouvierů – Třeboň (Doubí) 16. – 18.10.2015

MR boxerů – Křenice u Prahy  28.9.2015

Vodňanský kapr – Vodňany 26.12.2015 – kat. ZVV1, ZVV2, IPO1, IPO3

 

Ad.7. Různé

 • Předsedkyně KV Mgr. Havlová připomněla fakt, že ZKO budou muset být zapsány do rejstříku ČKS jako podspolek. Bylo řečeno, že v termínu do 31.10.2015, budou-li mít ZKO připraveny všechny podklady, vyřídí za ně ČKS potřebnou agendu.
 • Delegáti uložili KV oslovit PČKS se žádostí o podporu v otázce zřízení sídla pro ZKO.

 

Ad.8.  Diskuse

 • Opět k otázce sídla ZKO
 • Konstatování trendu odklonu výkonnostní kynologie od amatérské
 • Výzva doporučovat talentovanou mládež na sportovní výcvik
 • Hlídat dotační tituly, vypisované Krajským úřadem, které by se JČ kynologům mohly hodit.

Ad.9. Usnesení a závěr

 • Bylo přečteno usnesení Krajské konference. Pro přijetí usnesení hlasovalo 24 osob, tj. 100 % přítomných. Proti, zdržel se – 0 %.
 • Předsedkyně KV všem přítomným poděkovala za účast a konferenci ukončila 

 

 

Usnesení Jihočeské Krajské konference konané 27.6.2015 v Pištíně :

I. Krajská konference bere na vědomí :

 1. Zprávu o činnosti krajského výboru
 2. Zprávu revizní komise + zpráva o hospodaření KV 6/2009 až 6/2014
 3. Zprávu o hospodaření nového KV + pokladní zpráva
 4. Zprávu o výcviku
 5. Zprávu o činnosti s mládeží
 6. Plán akcí na 2.pololetí 2015

 

II. Krajská konference ukládá Krajskému výboru :

Obrátit se na PČKS ve věci podpory ZKO, které nemají vyřešenu otázku sídla a příslušné Obecní úřady nejsou ochotny povolit sídlo ZKO na adrese Obecního úřadu. Požadovat po ČKS, aby v tomto případě umožnila ZKO dát sídlo na objekty ve vlastnictví ČKS.

Hrozí, že pokud nebude tato situace ze strany ČKS jako nadřazeného orgánu včas řešena, hrozí zánik řady ZKO a odliv členů.

 

Zapsal :                       Ing. Jan Pěnkava

Za správnost :            Mgr. Dana Havlová

 

 

Červen 2015

Krajská konference 27.6.2015

Nezařazeno ~ 15. června 2015 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů ~ 2 fotky

         Pozvánka na KRAJSKOU KONFERENCI

            v sobotu 27.6.2015 od 15h v Pištíně

Zápis ze 4. Zasedání KV Jihočeské organizace ČKS

Datum, místo a konání : 28.5.2015,  Pištín, 17.00

Přítomni :

KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing.Molnárová, Ing. Pěknice, Ing. Hořejší, p.Zborka

RK : Ing. Šveráková, pí Hřebíčková

Program schůze:

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
 2. Předání dokumentace od Ing. Petrů - informace o průběhu
 3. Zpráva Revizní komise o kontrole účetnictví a Pokladní knihy
 4. Zpráva hospodářky - současný stav finančních prostředků KV
 5. Školení figurantů a kladečů - informace o průběhu (Ing. Pěknice)
 6. Zařazení KV do spolkového rejstříku ČKS - současný stav + výroba nového razítka a založení účtu
 7. Krajský přebor CACT 5.9.2015 - předložení rozpočtu, schválení finančního příspěvku
 8. Krajská konference – projednání
 9. Informace z jednání - Plénum ČKS 17.3., Valná hromada ČMKU 28.3.
 10. Jihočeský kalendář akcí - doplnění pro 2.pol.
 11. Různé

 

 1. 1.    Kontrola zápisu z minulé schůze
 • Zápis schválen
 1. 2.    Předání dokumentace od Ing. Petrů - informace o průběhu

a)    Přebírání dokumentace v ZKO v Č.B.

b)    Přítomna i pí. Roškotová – předsedkyně RK ČKS

c)    Předáno :

 • Zápisy z jednání KV kromě jednoho (3.8.2010)
 • Zápis z konference 2009
 • Razítko
 • Záznamy ze školení kladečů a figurantů
 • Pokladní kniha, nikoliv však peněžní deník a finanční zpráva
 • Prezenční listina konference 2014
 • Záznamy z VČS ZKO
 • Peněžní hotovost 1.371 Kč
 • Doloženy účtenky a zápisy v pokladní knize
 • Nevydané návleky na rukávy
 • Ozvučení – repro + mikrofon
 • Zhotoven protokol o předání výše uvedeného 
 1. 3.    Zpráva Revizní komise o kontrole účetnictví a Pokladní knihy

Analyzovány podklady, provedeno druhové členění položek výdajů

a)    Počáteční zůstatek                 21.664 Kč (po p. Ritterovi )

b)    Celkové příjmy                        112.405 Kč

c)    Celkové výdaje                       132.326 Kč

d)    Konečný zůstatek                       1.743 Kč 

 1. 4.    Zpráva hospodářky - současný stav finančních prostředků KV

a)    Celkové příjmy                      11.381 Kč

b)    Celkové výdaje                       4.234 Kč

c)    Zůstatek                                   7.237 Kč

     

 1. 5.    Školení figurantů a kladečů - informace o průběhu (Ing. Pěknice)
 • Akce uskutečněna 8.3.2015 v ZKO Strakonice
 • Účast 17 kladečů a 8 figurantů
 • Z 8 figurantů 4 úspěšní
 • Výdělek z akce 2.500 Kč
 • Zájem ze strany účastníků i diváků
 • Akce hodnocena jako úspěšná, finančně návratná
 • Poděkování strakonické ZKO za bezplatné zapůjčení prostor
 • Poděkování členům komise i ostatním pomocníkům
 • Vyplynul návrh na figuranty 1. třídy (Lukáš Kiessling) a 1 x svazový (Jiří Nečesaný)
 • Výcvikář dohodne termín na doškolení neúspěšných adeptů + dalších zájemců na podzim 2015 - Netolice, 1.polovina listopadu

 

 1. 6.    Zařazení KV do spolkového rejstříku ČKS - současný stav + výroba nového razítka a založení účtu
 • KV zapsán do spolkového rejstříku (podspolek ČKS)
 • Sídlo KV – Pištín 33 (obecní úřad)
 • Tím vytvořeny podmínky pro zřízení bankovního účtu KV (u Poštovní spořitelny) a pro vedení řádného a transparentního finančního hospodaření

 

 1. 7.    Krajský přebor CACT 5.9.2015 - předložení návrhu rozpočtu, schválení finančního příspěvku
 • KV jednomyslně schválil příspěvek 5.000 Kč, za podmínky, že pořadatel  doloží příslušnými účtenkami

 

 1. 8.    Krajská konference - projednání
 • Připomenut fakt, že všechny kraje ročně pořádají konference
 • Cílem udržet dobrý kontakt s členskou základnou
 • Prezentovat dosavadní výsledky práce KV
 • Program – rámcově
 1. Zpráva o hospodaření
 2. Zpráva o výcviku
 3. Přehled akcí
 4. Pokladní zpráva
 5. Zpráva revizní komise
 6. Diskuse
 7. Různé
 • Místo konání – sál Pištín, sobota 27.6., čas 15:00

 

 1. 9.    Informace z jednání - Plénum ČKS 17.3., Valná hromada ČMKU 28.3.
 • Plénum ČKS - viz zápis na webu ČKS
 • Delegátky VH ČMKU ocenily věcné, dobře připravené a skvěle vedené jednání

 

 1. 10.  Jihočeský kalendář akcí - doplnění pro 2.pol.

Doplnění kategorií: 26.12. Vodňanský kapr – ZVV1,2, IPO1,2

Nekoná se: 28.9. MČR boxerů Hluboká n.Vl.

Změny termínů: 10.-11.10. MČR stopařů mládeže Kaplice

                             17.-18.10. MS fland.bouvierů a francouzských ovčáků Třeboň

 

 1. 11.  Různé
 • Pochvala za akci Třeboň (VS IPO) – hlavní organizátor Ing. Lacina
 • Stanovení požitků členů KV
 1. Cestovné - obecně schváleno

Proplácení se vzdává: Ing. Hořejší, Ing. Šveráková, Ing. Pěnkava

 1. Stravné – bez příspěvku

 

 

Zapsal :                       Ing. Jan Pěnkava

Za správnost :            Mgr. Dana Havlová

Březen 2015
Nezařazeno ~ 16. března 2015 ~ 0 komentářů ~ 5 fotek

Únor 2015

Školení figurantů a školení kladečů stop krajské úrovně

plán akcí ~ 9. února 2015 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Na základě usnesení Jihočeského krajského výboru ČKS, v souladu se Sborníkem řádů, směrnic a pokynů pro výcvikovou činnost sportovní kynologie 2014, se bude konat 

dne 8.března 2015 v klubovně a na cvičišti ZKO  Strakonice, od 930  cca do 1500 hod.

                                                                     

ŠKOLENÍ   FIGURANTU   II. třídy

a prolongace stávajících figurantů II. a I. třídy

 

      Obsahem tohoto školení bude:

 • Teoretické proškolení figurantské práce
 • Přezkoušení základních kynologických znalostí formou testu
 • Test fyzické zdatnosti u figurantů I. třídy
 • Praktické přezkoušení účastníků
 • Vyhodnocení figurantské práce každého účastníka

Závěrem bude každému úspěšnému absolventovi vydán průkaz ČKS figuranta II. třídy s platností na 4 roky nebo prodloužena platnost stávajících průkazů. Součástí školení bude i výběr na celosvazové školení figurantů I. třídy.

Podmínky účasti:

-  Minimální věk 16 let (dosažený v roce 2015), u uchazeče mladšího 18 let je nutno předložit písemný souhlas zákonného zástupce.

-  Doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvrzuje řádné členství ve svazu.

-  Dobrý zdravotní stav – doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto funkci.

-  Každý účastník si zajistí jednoho pomocníka se psem (lépe 2 pomocníky a 2 psy) minimálně na úrovni  1. stupně ZŘ (počet účastníků i psů není omezen), rukáv s návlekem a fig. oblek včetně neklouzavé obuvi.

Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude účastník ke zkoušce PŘIPUŠTĚN!

-  Uhrazení účastnického poplatku 300,- Kč při prezenci. Bude vydáno potvrzení o úhradě, které může být uplatněno jako doklad pro proplacení této částky mateřskou ZKO. 

a 

ŠKOLENÍ KLADEČŮ STOP KRAJSKÉ ÚROVNĚ

 

Obsahem tohoto školení bude:

 • Teoretické proškolení kladečské práce
 • Praktické proškolení kladečské práce

Podmínky účasti:

-  Doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvrzuje řádné členství ve svazu.

-  Dobrý zdravotní stav – doložený čestným prohlášením na přihlášce.

-  Uhrazení účastnického poplatku 200,- Kč při prezenci. Bude vydáno potvrzení o úhradě, které může být uplatněno jako doklad pro proplacení této částky mateřskou ZKO

Společné podmínky účasti pro obě školení:

-  Vyplnění a odeslání přihlášky a její zaslání do 27.2.2015 v elektronické podobě na adresu peknice@mybox.cz (originál při prezenci) nebo poštou na adresu: ing. Přemysl Pěknice, Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí

-   Účastník se prokáže platným členským průkazem ČKS

Jízdné účastníkům akce nebude propláceno, stravování na vlastní náklady bude zajištěno v kantýně ZKO Strakonice

 

Sezimovo Ústí 3.2.2015.

                                                                                                                                         Ing. Přemysl Pěknice                                                                          

výcvikář  Jč KV  ČKS

  tel. 608 188940

                           

Archív

Jak se Vám to líbí?

87%
13%

Shoutbox