3.jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2019.

Termín jednání : čtvrtek 6.6.2019 od 17.00 , Češnovice

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, p.Zborka, Ing. Hořejší, Ing. Molnárová, Ing. Pěknice, Ing.Pěnkava,

za RK Ing. Šveráková , p. Hřebíčková

Byl schválen níže uvedený program schůze :

 1. Schválení programu
 2. Kontrola zápisu ze zasedání KV 16.5.2019
 3. Krajská konference 29.6.2019
 4. Žádost o doporučení ke zkouškám na rozhodčí 1. třídy – E. Nedvědová
 5. Různé

ad.1 Program jednání – byl schválen jednomyslně

ad.2 Kontrola zápisu ze zasedání KV 16.5.2019 

 • Úkoly průběžně plněny

ad.3 Příprava krajské konference

 • Termín – 29.6.10:00 až 14:00
 • Členové KV a RK – sraz v 9:00 hod.
 • Místo konání – KD Zliv
 • Bylo rozhodnuto nepozvat delegáty ze ZKO, které nedodaly kompletní dokumentaci (musí být zápis a prezenční listina z členské schůze + Záznamy o volbách)
 • Rekapitulace stavu finančních prostředků:

 

stav k 6.6.2019   62 561
pro ZKO Písek   1 000
mezisoučet   61 561
konference    
  pohoštění + nájem 8 500
       ocenění Závodníci –     plaketa 3 000
  Mládež –        plaketa + poukaz 4 500
  zasloužilí kynologové – plaketa 4 500
mezisoučet   41 061
další výdaje :    
akce Kard. Řečice   10 000
podpora akcí mládež   10 000
budoucí jednání  KV   4 000
mezisoučet   17 061
školení figurantů   1 000
závody   8 000
konečný zůstatek – nedotknutelná rezerva   8 061

 

 • Avizována potřeba zadotování pokladny 10.000,- Kč (hotovostní výdaje konference)
 • Ad) položka „ocenění“ – v rámci přípravy krajské konference dohodnuto ocenit členy a ZKO, které se v uplynulém období zasloužili o rozvoj kynologie j J.Č. kraji
  • Dospělí členové
   1. Ouška
   2. Pech
   3. Pejša
   4. Böhm
   5. Kieweg
   6. Nedvědová
  • Mládež
   1. Denisa Zborková
   2. Jana Hořejší
   3. Jiří Štindl
  • Senioři – za dlouholetou aktivní práci v kynologii
   1. Jan Prokeš
   2. Karel Dvořák
   3. Kovář
   4. Vosika
   5. Machát
   6. Miroslav Ryneš
   7. Václav Řanda
   8. Lubomír Voračka
   9. Milena Kubová

 

 • Příprava programu a rozdělení úkolů
 • Konferenci bude řídit Ing. Lacina
 • Program konference krajské organizace
 1. Uvítání
 2. Schválení programu konference
 3. Volba pracovních komisí
 4. Zpráva o činnosti KV
 5. Zpráva o výcviku
 6. Zpráva o práci s mládeží
 7. Zpráva o hospodaření KV
 8. Zpráva revizní komise
 9. Ocenění úspěšných kynologů
 10. Volby do krajského výboru a revizní komise
 11. Přestávka na vyhodnocení výsledků voleb (oběd)
 12. Vyhlášení výsledků voleb
 13. Přestávka na poradu nově zvolených orgánů
 14. Seznámení delegátů konference s rozdělením funkcí
 15. Volba delegátů Jihočeského kraje na VIII. sjezd ČKS
 16. Schválení kandidatury zástupců do předsednictva ČKS
 17. Diskuze
 18. Schválení usnesení
 19. Závěr

 Dohodnuto, že předkládané zprávy budou hodnotit období od minulé konference, tedy za období 06/2017 až 06/2019 )

 • Prezence – Ing. Molnárová
 • Volební lístky, volební urnu – zajistí předsedkyně
 • Za účelem hlasování aklamací budou zajištěny barevné lístky – zajistí Ing.Šveráková
 • Návrh usnesení – návrhové komisi pomůže Ing. Pěnkava

Stručný obecný popis poslání pracovních komisí:

 • Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti, podává zprávu o počtu přítomných, o počtu oprávněných k hlasování, a o tom, je-li konference schopná se usnášet.
 • Volební komise řídí volby členů orgánů a jednotlivé volební akty.
 • Návrhová komise připravuje podle výsledků jednání návrh usnesení.
 • Činnost těchto komisí vede jimi zvolený předseda
 • KV se rozhodl za účelem zefektivnění činnosti pracovních komisí spojit činnost mandátové a volební komise.
 • Návrh na složení pracovních komisí :
  • Volební + mandátová komise
   • Bára Hemauer
   • Anna Štěbetáková
   • Martin Suchánek
  • Návrhová komise
   • Jan Prokeš
   • Milan Valenta
   • Evžen Helinger

 

 1. Žádost o doporučení ke zkouškám na rozhodčí ČKS 1. třídy – E. Nedvědová

Vzhledem k tomu, že 4 z 10 závodů, které žadatelka Nedvědová dokladá k žádosti o doporučení, nesplňuje požadované podmínky- nejsou uvedeny v oficiálním kalendáři akcí – KV toto hodnotí jako nedodržení podmínek a nedoporučuje Elišku Nedvědovou na rozhodčí 1. třídy.

 Různé

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová