Konference Jihočeské krajské organizace ČKS

 Pozvánka na   Konferenci Jihočeské krajské organizace ČKS

29.6.2019    od 10.00          ve  ZLIVI

Konference se koná v souladu se Stanovami ČKS a je konferencí VOLEBNÍ.

PROGRAM KONFERENCE:

 1. Uvítání
 2. Schválení programu konference
 3. Volba pracovních komisí
 4. Zpráva o činnosti KV
 5. Zpráva o výcviku
 6. Zpráva o práci s mládeží
 7. Zpráva o hospodaření KV
 8. Zpráva revizní komise
 9. Ocenění úspěšných kynologů
 10. Volby do krajského výboru a revizní komise
 11. Přestávka na vyhodnocení výsledků voleb (oběd)
 12. Vyhlášení výsledků voleb
 13. Přestávka na poradu nově zvolených orgánů
 14. Seznámení delegátů konference s rozdělením funkcí
 15. Volba delegátů Jihočeského kraje na VIII. sjezd ČKS
 16. Schválení kandidatury zástupců do předsednictva ČKS
 17. Diskuze
 18. Schválení usnesení
 19. Závěr (cca 14.00)

Pozvaní delegáti byli řádně zvoleni na členských schůzích ZKO a jejich zvolení doložila ZKO požadovanými dokumenty. Klíč pro stanovení počtu delegátů ZKO stanovil Krajský výbor na svém jednání 6. 12. 2018 (každá ZKO = 1 delegát).

Nepozvaným delegátům nebude účast na Konferenci umožněna.

Za KV Jihočeské krajské organizace ČKS

Mgr. Dana Havlová

předsedkyně

 

Prosím o POTVRZENÍ ÚČASTI na E-mail: havlova_d@seznam.cz nebo SMS na tel. 602 248 290 !!! Děkuji.

 Pozn.

Konference se koná v Kulturním domě ve Zlivi – Dolní nám. 585 (www.kdzliv.cz)

Pro všechny řádně pozvané účastníky konference (delegáty i hosty) je zajištěn oběd a nápojový balíček.

Předpokládané ukončení konference je cca 14.00 hod.

2. jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2019.

Termín jednání : čtvrtek 16.5.2019 od 17.00 , Češnovice

Přítomni :KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, p.Zborka, Ing. Hořejší, Ing. Molnárová, Ing. Pěknice, Ing.Pěnkava,

za RK Ing. Šveráková , p. Hřebíčková

Byl schválen níže uvedený program schůze :

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 10.1.2019
 2. Stav finančních prostředků KV k 30.4.2019
 3. Krajská konference 29.6.2019
 4. Příprava Tréninkového soustředění figurantů 19.5. + další plánované akce
 5. zpráva z Plenárního zasedání ČKS 29.4.2019
 6. Různé

ad.1     Proběhla kontrola zápisu z 6.12.2018

 • Změna v kalendáři akcí – Kardašova Řečice 14.9.2019
 • 6.2019 – školení figurantů Strakonice

 ad.2     Stav finančních prostředků KV k 30.4.20198

 • 3 ZKO požádaly o příspěvek na rozhodčího –Strakonice, Nové Hrady, Dačice
 • KV obdržel z ČKS odvod za členy a ZKO
 • Předložen výpis z účtu za období 1.4. až 30.4.2019
  • Celkové příjmy 53.350,28 – dotace z ČKS 53.350 Kč
  • Celkové výdaje 2 007,00 – ZKO Strakonice a Nové Hrady – příspěvek po 1.000 Kč
  • Rezervovat 2.000 Kč – žádost ZKO Dačice
 • Avizována potřeba zadotování pokladny
 • Dohodnuto podpořit finančně akci v Kardašově Řečici částkou Kč 10.000
 • V rámci přípravy krajské konference navrženo ocenit členy a ZKO, které se v uplynulém období zasloužili o rozvoj kynologie v Jč. kraji
  • Dospělí členové
   • Ouška
   • Richard Pech
   • Pejša
   • Böhm
   • Kieweg
   • Nedvědová
  • Mládež
   • Denisa Zborková
   • Jana Hořejší
   • Jiří Štindl
  • Senioři – za dlouholetou aktivní práci v kynologii
   • Jan Prokeš
   • Karel Dvořák
   • Kovář
   • Vosika
   • Machát

Navrhnuto věnovat :

 • Dospělí – dárkový koš + plaketa
 • Mládež – poukaz do GAPPAY + plaketa

ad.3     Krajská konference 29.6.2019

 • Místo konání – pravděpodobně penzion Marislav Češnovice
  • Alternativa – DK Zliv, resp. Penzion Blata Sedlec, Munice, Rudolfov
 • Doba konání – od 10.00 do 14.00 hod.
 • Dosavadní stav delegátů ZKO
  • 27 ZKO poslalo podklady z volebních člen.schůzí
  • 24 delegátů
 • Náš odhad – 50 účastníků
 • Příprava programu a rozdělené úkolů
  • Zajistit zprávu RK
  • Prezece – Ing. Molnárová
  • Řízení konference – Ing. Lacina
  • Volební lístky, volební urnu – zajistí předsedkyně
  • Za účelem hlasování aklamací budou zajištěny barevné hlasovací lístky
  • Návrh usnesení – Ing. Pěnkava
 • Za účelem podrobné přípravy konference proběhne ještě mimořádná schůze výboru ve čtvrtek dne 6.6.2019.

ad.4     Příprava tréninkového soustředění figurantů  19.5. 2019

 • Místo konání – Mladé, České Budějovice

ad.5     Zpráva z Plenárního zasedání ČKS 29.4.2019

 • Zprávu přednesla předsedkyně KV Mgr. Havlová

ad.6     Různé

 • Hořejší seznámila se záměrem 1 denního semináře pro mládež s M.Pejšou
 • Otázka procedury změny funkcionářů v ZKO

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová

TRÉNINKOVÉ  SOUSTŘEDĚNÍ  FIGURANTŮ

TRÉNINKOVÉ  SOUSTŘEDĚNÍ  FIGURANTŮ

pod záštitou Jč. Krajského výboru ČKS  19.5.2019    

 cvičiště České Budějovice – Mladé   od 10.00

Soustředění je určeno jak začínajícím, tak pokročilým figurantům, kteří se chtějí zdokonalit v technice figurování, seznámit se s novými trendy a nebo se připravit na zkoušky II. a nebo I. třidy

Školitelé: Milan Zborka, Vojtěch Filip (svazový figurant)

 Podmínky účasti:

1) standardní vybavení pro figurantskou práci

2) jeden pes, který je schopen odkousat alespoň ZVV1

SOUSTŘEDĚNÍ JE ZDARMA !!!

Drobné občerstvení zajištěno.

Za případné škody zodpovídá psovod a nebo figurant.

Závazné přihlášky zasílejte na e-mail: peknice@mybox.cz

Uzávěrka přihlášek:  15.5.2019

Případné dotazy zodpoví Ing. Přemysl Pěknice  – tel. 608 118 940

Přihláška

na Soustředění figurantů 19.5.2019 v Českých Budějovicích

Jméno a příjmení……………………………………………………

Adresa bydliště: …………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………..

E-mail:………………………………………………………….

Člen ZKO:……………………………………………………

Úroveň figurantských schopností (označte):

začínající              figurant II. třídy                     figurant I. třídy

Podpis: ………………………………………………………………..

Vyplněnou přihlášku zašlete do 15.5.2019 na e-mail:   peknice@mybox.cz

1.jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2019.

Termín jednání : čtvrtek 10.1.2019 od 17.00 , Spolkový dům Pištín.

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, p.Zborka, Ing. Pěknice, Ing.Pěnkava,

Omluvem : Ing. Molnárová, Ing. Hořejší, za RK Ing. Šveráková (hlavní příčinou nižší účasti na jednání byla sněhová kalamita)

Byl schválen níže uvedený program schůze :

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 6.12.2018
 2. Volba delegátů na VH ČMKU 16.3.2019
 3. Stav finančních prostředků KV k 31.12. 2018
 4. Zpráva o výcvikových akcích krajské úrovně
 5. Jihočeský kalendář akcí 2019 – delegace rozhodčích a figurantů na Jč. Závody 2019
 6. Krajská konference 22.6.2019 – plán příprav, rozdělení úkolů
 7. různé

ad.1    proběhla kontrola zápisu z 6.12.2018

ad.2    Volba delegátů na VH ČMKU 16.3.2019

 • byly zvoleny Mgr. Havlová a Ing. Molnárová, náhradník Ing. Pěknice

ad.3    Stav finančních prostředků KV

 • změny od posledního zasedání 6. 12. 2018
  • zasláno 1.500 Kč pro ZKO Strakonice – za možnost opakovaného uskutečnění zkoušek figurantů
  • zasláno 10.000 Kč na družstvo mládeže pro rok 2018 – proti dodanému vyúčtovaní výdajů za rok 2017 a 2018
  • celkový přehled příjmů a výdajů za rok 2018 zpracovala Ing. Molnárová.

Vývoj peněžních prostředků na pokladně v roce 2018

příjmy 6 800kč  výdaje 11 217kč    zůstatek 3 121kč

 

ad.4    zpráva o výcvikových akcích krajské úrovně

 • zprávu předložil Ing. Přemysl Pěknice
 • V rámci jihočeského kraje byly v roce 2018 naplánovány akce: 
 • 15 závodů krajské úrovně:           proběhlo 14
 • 3 závody se zadáním CACT:       proběhlo  3
 • 1 MR kníračů :                               proběhlo

Trénink figurantů:                               proběhl

Zkoušky figurantů :                              proběhly

ad.5    Jihočeský kalendář akcí 2019 – delegace rozhodčích a figurantů

 • byl zpracován návrh delegace rozhodčích a figurantů
 • výcvikář Ing. Pěknice oznámí návrhy rozhodčím a figurantům a vyzve je k odsouhlasení delegací

ad.6    krajská konference

 • proti původně uvažovanému termínu 22.6.2019 dohodnuto přesunutí termínu na 29.6.2019
 • předsedkyně ověří možnost pořádání ve Spolkovém domě Pištín, pokud bude kolize s jinou, již plánovanou akcí, dohodne jiné místo konání – např. v Češnovicích.
 • Další jednání KV proběhne ve čtvrtek 16.5.2019, kde, vedle obvyklého programu, budou dokončeny přípravy na konferenci.

Ad.7   Různé

 • Zkoušky figurantů
  • Navržena možnost tréninku před zkouškami
   • lektor M. Zborka + figurant 1.tř. nebo svazový
   • Termín 19.5.2019
   • Místo České Budějovice – Mladé
  • Zkoušky
   • Termín 8.6.2019
   • Místo : ZKO Strakonice
   • Lektor – figurant – navržen Ouška Václav
   • Zaměření – změny zkušebního řádu IGP
  • Dohodnuto pokračovat i v roce 2019 v poskytování tisícikorunového příspěvku na rozhodčího pro pořadatelské ZKO

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová

3. jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

Termín jednání : čtvrtek 6.12.2018 od 17.00 , Spolkový dům Pištín.

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, Ing. Molnárová, Ing. Pěknice, Ing.Pěnkava, Ing. Hořejší

RK :  Ing. Šveráková, p.Hřebíčková, p.Bartal

Omluvem : p.Zborka

V úvodu proběhla informace o účasti na pohřbu p. Rittera, zúčastnili se Mgr. Havlová a Ing. Lacina, zakoupen věnec.

Byl schválen níže uvedený program schůze :

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 26.4.2018
 2. Stav finančních prostředků KV k 30.11.2018

   Vyúčtování:  

trénink figurantů 5.5.2018
školení figurantů 9.6.2018
CACT Kardašova Řečice 10.9.2018
příspěvky na rozhodčí pro organizátory závodů 2018
příspěvek na činnost mládeže 2017

 1. Informace z Plenárního zasedání ČKS 19.11.2018 + zápis z předsednictva ČKS 22.10.2018
 2. Hlasování „per rollam“ v období mezi 2. a 3. jednáním KV
 3. Předsjezdová kampaň v kraji, příprava krajské konference 2019 (Podrobné info ke kampani na webu ČKS: http://www.kynologie.cz/viii-sjezd-cks.htm )
 1. Různé

Ad.1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 26.4.2018

Úkoly průběžně plněny.

 Ad.2. Stav finančních prostředků KV k 30.11.2018

 • K 30.11.2018 stav účtu 46.736 Kč
  • Doloženy měsíční výpisy z účtu
 • Avizovány již uskutečněné platby v počátku prosince ( 2.000 Kč pro ZKO Písek, aktuální stav účtu tedy 44.736 Kč )
 • Zrekapitulovány uskutečněné finanční příjmy a výdaje v předchozím období
 • Odeslán dopis na ZKO s informacemi a úkoly na následující období + připomenutí možnosti příspěvku na rozhodčí (i zpětně)
 • Odhad výdajů do konce roku 2018
  • Závody Kaplice, Vodňany ( cca 5000 Kč)
  • Poskytnutí prostředků pro činnost mládeže
  • Zaslání potřebných prostředků z účtu do pokladny na nezbytné hotovostní výdaje ( 5.000 Kč)

Ad.3. Informace z plenárního zasedání ČKS 19.11.2018

( pozvánka  a zápis byly v příloze pozvání na dnešní jednání KV )

Byla připomenuta povinnost spolků a pobočných spolků zaslat potřebné údaje (výkaz majetku a účetní výkazy) do rejstříku,a to na CD a v papírové formě. Bližší informace na webu ČKS. Zaslání údajů je podmínkou pro poskytnutí dotace, nesplnění této povinnosti může být pokutováno.

Zazněla informace o chystané Valné hromadě ČMKU, delegáti budou zvoleni na lednové schůzi.

Z dalších informací :

 • Novými rozhodčími 1. třídy se stali Jan Lacina a Petr Tůma.
 • Jan Chvojka se zúčastnil školení svazových kladečů, výsledek nebyl zatím znám.
 • Byla oceněna úroveň a vysoká účast na VS v Třeboni
 • MS IGP-FH – duben 2019 – Horní Bříza
 • MS IGP – Rakousko 2019
 • Pravidla IPO – zůstává klasická 1 m překážka
 • MR IGP-FH 2019 – Veselí n.Luž.

Ad.4. Hlasování „per rollam“ v období mezi 2. a 3. jednáním KV

 • Odsouhlaseno, že pánové Veselka a Vígner se zúčastní školení figurantů v Nýřanech, oba splnili

Vyúčtování výdajů v souvislosti s činnosti družstva mládeže

 • Informace podala Ing. Hořejší
 • Proběhlo 5 soustředění mládeže
  • 4. Nové Hrady
  • 5. Stromovka
  • 6. Nové hrady
  • 9. Mokré Lazce (Svod plemeníků NO)
  • 12. České Budějovice –Mladé
 • Zároveň se zástupci družstva mládeže jč. kraje zúčastnili řady VZ a také MČR s výbornými výsledky (viz příloha )
 • Bylo podáno vyúčtování za činnost družstva, zároveň bylo odsouhlaseno, že na činnost družstva v r. 2018 bude odesláno 10.000 Kč, a to do konce prosince 2018.

 

Ad.5. Předsjezdová kampaň

 • Odeslán dopis na předsedy ZKO s připomenutím některých důležitých úkolů
  • Uskutečnění členských schůzí v období od 1.11.2018 do 31.3.2019
  • Odeslání požadovaných formulářů na adresu KV ČKS a na sekretariát ČKS
 • Stanoven klíč pro počty delegátů na krajskou konferenci – 1 delegát za každou ZKO
 • Krajská konference proběhne dne 22. června 2019, předběžně stanoveno místo konání – v Pištíně.
 • Podrobnosti budou dořešeny na dalším jednání KV

Ad.6. Různé

 • 5.2018 zapsána nová ZKO Sezimovo Ústí – Hašplák
 • Výsledovky z akcí
  • Kardašova Řečice – 8.9.2018 – vzorná organizace akce, slušná účast, udělení 1 x CACT
 • Další schůze proběhne ve čtvrtek ledna 2019 v 17.00
  • Cílem, mimo jiné, určení delegátů na VH ČMKU

Příloha :

 • plán akcí ČKS na rok 2019
 • VZa MČR mládeže v roce 2018 s účastí j.č. kraje
 • Soustředění mládeže Jč. Kraje v roce 2018

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava, jednatel

Za správnost : Mgr. Dana Havlová

Přebor Jihočeského kraje

8.9.2018 se konal již  26.ročník Memoriálu Ivany Tůmové, závod v kategorii IPO3 se zadáním titulu CACT

Krásné prostředí fotbalového stadionu, skvělá organizace, počasí jako na objednávku, hodnotné ceny, nekompromisní, ale spravedliví rozhodčí to jsou synonyma k opravdu povedenému závodu.

Rozhodčí Mgr. Dana Havlová  a Ing Lea Šveráková posoudily 13 startujících psů s jejich psovody a titul CACT a 1.místo si vybojovala 3letá fenka BOM Qwak Laroja s psovodem Vojtěchem Molnárem.

Rozhodčí: Mgr. Dana Havlová (hlavní), Ing. Lea Šveráková
Figuranti: technická část: Marek Hytych kontrolní výkon: Ing.Josef Neužil
Start.č. Závodnik Pes Pohlaví Plemeno Oddíl A Oddíl B Oddíl C TSB Celkem Pořadí Známka Titul
6 Vojtěch Molnár Qwak Laroja fena BOM 91 88 96 „a“ 275 1. VD CACT
13  Roman Martynek Descent Fellow Maribor fena BOM 82 96 91 „a“ 269 2. D
12 Andrea Kršková L´Kačí Mi-Ji fena BOM 90 77 98 „a“ 265 3. D
5 Zdeněk Novák Aura z Údolí Jizery fena BOM 96 78 86 „a“ 260 4. D
2 Vojtěch Molnár Golem Balesten pes NO 87 88 80 „a“ 255 5. D
11 Jaroslava Mikulecká Baltazar von den Pegnitzratzen pes DOB 85 75 81 „a“ 241 6. D
4 Roman Vlk Meggie z Vodňanské doliny fena NO 81 76 80 „a“ 237 7. U
8 Přemysl Pěknice Debra Aritar Bastet fena NO 45 85 87 „a“ 217 8. N
1 Josef Machát Bora z Nohradu fena NO 62 74 79 „a“ 215 9. N
10 Martin Plavčko Ebony Princess Maribor fena BOM 48 80 81 „a“ 209 10. N
9 Milan Valenta Jan z Kraje Husitů pes NO 37 79 80 „a“ 196 11. N
7 Roman Mayer Chivas de Alphavile fena BOM x x x x DIS x N
3 Rostislav Havelka Hirro Buranos Lobos pes NO x x x x DIS x N