aktuality

Byl přidán rozpis akcí pro rok 2021, které se budou konat pokud to vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru dovolí.

 

Výkladové stanovisko České unie sportu k opatřením od 22. 10. 2020.

Od čtvrtka 22.10.2020 vstoupí na území České republiky v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci covid-19 je po mimořádném jednání ve středu 21. října vyhlásila vláda Andreje Babiše. 

JE MOŽNÉ – aby venkovní sportoviště byla v provozu ALE

NENÍ MOŽNÉ– aby byla venkovní sportoviště využívána amatérskými sportovci, jelikož pohyb je omezen tak, že není dovolena cesta do venkovního sportoviště

JE MOŽNÉ – sportovat v přírodě a parku (tedy také doprava do přírody a parku)

NENÍ MOŽNÉ – sportovat v přírodě nebo parku ve více než 2 osobách s výjimkou členů domácnosti

Zavěry:
-Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti.
Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích a přírodě, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.

ŠKOLENÍ FIGURANTŮ II. třídy a prolongace stávajících figurantů II. a I. třídy

Na základě usnesení Jihočeského krajského výboru ČKS a v souladu se Sborníkem řádů, směrnic a pokynů pro výcvikovou činnost sportovní kynologie 2014, se bude konat v neděli 24.května 2020 v klubovně a na cvičišti ZKO Veselí nad Lužnicí, od 900 do 1500 hod školení figurantů II. třídy a prolongace stávajících figurantů II. a I. třídy.
Jako součást akce proběhne rovněž školení bonitačních figurantů jihočeské pobočky spolku ČKNO.

Obsahem tohoto školení bude:
 Teoretické proškolení figurantské práce
 Přezkoušení základních kynologických znalostí formou testu
 Test fyzické zdatnosti u figurantů I. třídy
 Praktické přezkoušení účastníků
 Vyhodnocení figurantské práce každého účastníka

Závěrem bude každému úspěšnému absolventovi vydán průkaz ČKS figuranta II. třídy s platností na 4 roky nebo prodloužena platnost stávajících průkazů. Součástí školení bude i výběr na celosvazové školení figurantů I. třídy.

Podmínky účasti:
– Minimální věk 16 let (dosažený v roce 2020), u uchazeče mladšího 18 let je nutno předložit písemný souhlas zákonného zástupce.
Doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvrzuje řádné členství ve svazu.
– Dobrý zdravotní stav – doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto funkci.
– Každý účastník si zajistí jednoho pomocníka se psem (lépe 2 pomocníky a 2 psy) minimálně na úrovni 1. stupně ZŘ (počet účastníků i psů není omezen), rukáv s návlekem a fig. oblek včetně neklouzavé obuvi.
Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude účastník ke zkoušce PŘIPUŠTĚN!
– Uhrazení účastnického poplatku 300,- Kč při prezenci. Bude vydáno potvrzení o úhradě, které může být uplatněno jako doklad pro proplacení této částky mateřskou ZKO.
– Vyplnění a odeslání Prihlaska__na_zkousky_figurantu  a její zaslání do 19.5.2020
v elektronické podobě na adresu jiri@zanak.cz (originál při prezenci) nebo poštou na adresu: Jiří Zaňák, A.Jiráska 378, 391 81 Veselí nad Lužnicí
– Účastník se prokáže platným členským průkazem ČKS

Jízdné účastníkům akce nebude propláceno, stravování na vlastní náklady bude zajištěno v kantýně ZKO Veselí nad Lužnicí.
Veselí nad Lužnicí,

8.5.2020 Jiří Zaňák
výcvikář JčKV ČKS
603 864 054

Instrukce pro pořadatele zkoušek v rámci mimořádných opatření

Na základě usnesení vlády č. 452, ze dne 23. dubna 2020, byly vypracovány instrukce 1/2020 rev.1 pro pořadatele zkoušek (výhradně pro členské subjekty ČKS), které předsednictvo ČKS schválilo hlasováním per rollam ze dne 27. 4. 2020.

Instrukce budou průběžně revidovány v souladu s uvolňováním protiepidemických opatření vlády.

Apelujeme na pořadatele, pokud nebudete schopni uspořádat zkoušky dle připojených instrukcí, zkoušky raději zrušte, popřípadě odložte po dohodě s rozhodčím maximálně o 14 dní.

Ostatní akce pod záštitou ČKS jsou i nadále zrušeny.

INSTRUKCE  1/2020

 

Uvolnění mimořádných opatření ! doplnění 24.4.2020


Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
  • společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

 

Doplňující informace (21.4.2020):

  • Trvá nadále zákaz sportování na vnitřních sportovištích.
  • V případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit zvýšená hygienická opatření, dodržet přítomnost max. 2 osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest. Obdobný režim lze stanovit i pro ostatní vnitřní prostory sportoviště (šatny, umývárny), avšak za naprostého vyloučení případného obcházení stanovených pravidel ze strany návštěvníků sportoviště.
  • Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro venkovní sportoviště. V parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech je výjimka potvrzena zatím jen ústně a je třeba vyčkat na oficiální výkladové stanovisko Národní sportovní agentury.

 

Převzato z webu Vlády ČR:

S účinností od 7. dubna 2020 0.00 hodin do konce nouzového stavu se zákaz volného pohybu osob podle bodu nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
  • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,
  • včetně cesty za účelem tohoto sportování;

Nové upozornění pro ZKO – uzavření cvičišť a zrušení akcí !!!!!!!!!!!!!!!

ze dne 23.3.2020

P ČKS rozhodlo, že dnem 23.3.2020 ruší veškeré sportovní akce, a to do odvolání (na dobu neurčitou). P ČKS k tomuto rozhodnutí přistoupilo z důvodu vyhlášení nouzového stavu na celé území ČR a vyhlášených krizových opatření Vládou ČR. P ČKS rozhodne o zahájení sportovních akcí neprodleně po odvolání nouzového stavu a krizových opatření Vládou ČR.

O všech významných změnách bude P ČKS informovat na svých webových stránkách.

Současně P ČKS důrazně apeluje na zástupce statutárních orgánů pobočných spolků (ZKO), aby v souladu s vyhlášenými omezeními v rámci krizových opatření a nouzového stavu pro celé území ČR, zabezpečili uzavření kynologických sportovišť do doby, než Vláda ČR svým rozhodnutím zruší příslušná krizová opatření.

ze dne 20.3.2020

Vzhledem k vývoji nákazové situace v ČR a prognózám tohoto vývoje, ruším původní upozornění na uzavření cvičišť do 24. 3. 2020 a stanovuji termín uzavření cvičišť na dobu neurčitou, to znamená, že cvičiště budou uzavřena i po původně uvedeném termínu 24. 3. 2020

současně se ruší na dobu neurčitou všechny kynologické akce pořádané ČKS, ZKO, chovatelskými kluby a ostatními kynologickými sporty.

Sledujte webové stránky a facebook pro nové informace.

 Václav Kejř, předseda ČKS

Důležité upozornění !!!!!!!!!!!!

Na základě vyhlášení Stavu nouze vzhledem k pandemii CORONAVIRU vyhlásila vláda ČR usnesením č. 211 ze dne 14. 3. 2020 domácí karanténu, která je spojena s mnoha dalšími omezeními.

Kynologických organizací se týká:
Uzavření cvičišť do 24. 3. včetně.
Odložení zkoušek v termínech 20., 21., 22., března 2020.

Změny termínů zkoušek projednejte s rozhodčím a Ing. Lenkou Valtrovou.

Václav Kejř, předseda ČKS