2. jednání KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

 1. jednání  KV Jč. org. ČKS v roce 2018.

Termín jednání : čtvrtek 26.4.2018 od 17.00 , Spolkový dům Pištín.

Přítomni :

KV ČKS : Mgr.Havlová, Ing. Lacina, Ing. Molnárová, p.Zborka, Ing. Pěknice, RK :  Ing. Šveráková, D.Hrebíčková

 Byl schválen níže uvedený program schůze :

Program schůze:

 1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 11.1.2018 (viz příloha)
 2. Stav finančních prostředků KV k 31.3.2018 (výpis v příloze)
 3. Rozdělení finančních prostředků v období 5/2018 – 3/2019
 4. Hlasování „Per rollam“ v období mezi 1. a 2. jednáním KV
 5.  Příprava Tréninkového soustředění figurantů 5.5.2018 (pozvánka v příloze) Příprava školení figurantů 9.6.2018
 1. Aktualizace web.stránek – adresář ZKO
 2. Různé

Ad)1. Kontrola zápisu ze zasedání KV 11.1.2018

Nebylo předloženo vyúčtování družstva mládeže, Ing.Hořejší dodá vyúčtování v nejkratším možném termínu.

Ad) 2. Stav finančních prostředků k 31.3.2018

 • Přehled finančních toků
 1. Počáteční zůstatek účtu k 1.1.2018:              9 767,00
  • Příjem z úroků celkem                            0,3
  • Za vedení účtu, výpisy atd. celkem     –  3,00
  • Příjem z členských příspěvků                50 350,00
 2. Konečný zůstatek účtu k 31.3.2018            60 114,14
 • Byl předložen výpis z účtu
 • Pokladna
  • Počáteční zůstatek k 1.1.2018   7 538,00
  • Příjmy celkem                                   0,00
  • Výdaje celkem                         1 848,00
  • Zůstatek                                   5 690,00

Ad) 3. Rozdělení finančních prostředků

 • KV se rozhodl podpořit ZKO, které pořádají závody ve sportovní kynologii zařazené v Kraj.kynolog. kalendáři 2018 a poskytnout jim příspěvek 1 000 Kč na zaplacení rozhodčích (i zpětně v r. 2018). Mgr. Havlová rozešle organizátorům závodů, informační mail. Podmínkou pro získání příspěvku je:
 1. Zaslání výsledkové listiny závodu s uvedením všech závodníků dle kategorií a se jménem rozhodčího (rozhodčích). Výsledková listina musí být opatřena razítkem ZKO a podpisem vedoucího akce.
 2. Zaslání čísla účtu ZKO, kam bude příspěvek převeden z účtu KV.
 • Podpoří činnost družstva mládeže částkou 10 000 Kč
 • Přispěje na pořádání soutěže CACT v Kardašově Řečici částkou 10 000 Kč
 • Podpoří tréninkové školení figurantů 5.5.2018 a figurantské zkoušky 9.6. 2018 částkou 7 500 Kč

Ad) 4. Hlasování „per rollam“

 • KV v hlasování „per rollam“ podpořil účast Petra Vlčka a Václava Plášila na školení figurantů pořádaném Středočeským KV.
 • KV vyjádřil podporu MUDr Jiřímu Tichému na místo zástupce ČR v Komisi pro pracovní psy FCI.

Ad) 5. Figuranti

 • Školení figurantů proběhne 5.5.2018, lektoři Milan Zborka, Václav Ouška. Občerstvení Mgr. D. Havlová
 • Školení figurantů 9.6.2018 proběhne v ZKO Strakonice, lektoři Milan Zborka, Jiří Nečesaný

 Ad) 6. Aktualizace web stránek

 • Zajistí Ing. B.Molnárová

Ad)7. Různé

 1. Různé, organizační záležitosti KV ( cestovné, stravné ) atd.
 2. Výběrový závod v Třeboni – výborná organizace a velká účast
 3. ZKO ČB Planá pokračuje v existenci, ČKS zrušilo usnesení ze schůze 23.10.2017 o zrušení ZKO
 4. KV podpořilo návrh Czech Malinois Clubu na svolání Pléna ČKS k vyřešení otázky zástupce ČR v Komisi pro pracovní psy FCI

Zapsal : Ing. Bohumila Molnárová, pokladní

Za správnost : Mgr. Dana Havlová