Zápis z 3. zasedání KV Jihočeské organizace ČKS

Datum, místo a hodina konání : 8.1.2015, Pištín,

Přítomní :

KV ČKS : Mgr. Havlová, Ing. Lacina, Ing. Pěnkava, Ing. Molnárová, Ing. Pěknice, Ing. Hořejší, p. Zborka

RK : Ing.Šveráková, p. Bartal, pí Hřebíčková

Program schůze:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze

2. Závěry ze VII. sjezdu ČKS

3. Zpráva Revizní komise o kontrole v ZKO 207

4. Nepředaná dokumentace od Ing. Petrů – seznámení se stavem věci, návrh dalšího postupu

5. Volba 2 delegátů na Valnou hromadu ČMKU

6. Žádost o zařazení do spolkového rejstříku ČKS – současný stav

7. Jihočeský kalendář akcí – delegace rozhodčích a figurantů na Jč. závody 2015

8. Různé

 

Ad.1.        Kontrola zápisu z minulé schůze

 • zápis schválen

Ad.2.        Závěry ze VII. Sjezdu ČKS

 • přítomní vzali na vědomí usnesení sjezdu, vč. vysvětlujícího komentáře zúčastněných delegátů z řad KV Jč.

Ad.3.        Zpráva revizní komise o kontrole v ZKO Č. Budějovice č.207 (ing. Petrů)

 • RK oznámila chystanou kontrolu doporučeným dopisem
 • Ing.Petrů odmítl kontrolu s tím, že KV nemá pravomoc kontrolu provést

Ad.4         Další dohodnuté kroky v této věci :

 • Informovat Předsednictvo ČKS
 • obrátit se na  předsedu organizační komise ČKS
 • v součinnosti s jednotlivými ZKO – kvantifikovat sumu peněz, které v minulém funkčním období (6/2009 až 6/2014) , byly poslány na KV (příspěvek na činnost KV)
 • nepředaná dokumentace bývalého KV – podán podnět na státní zastupitelství, zda nedošlo k porušení zákona, zastupitelství následně předalo věc Policii ČR

Ad.5         Voba 2 delegátů na Valnou hromadu ČMKU

Zvoleni :              1. Mgr. D. Havlová

2. Ing. B. Molnárová.

Náhradník : Ing. J.Pěknice, p. Hřebíčková

Ad.6         Žádost o zařazení do spolkového rejstříku ČKS – současný stav

Dohodnut další postup, včetně urychlené kompletace potřebných podkladů a odeslání na sekretariát ČKS

Ad.7         Jihočeský kalendář akcí – delegace rozhodčích a figurantů na Jč. závody 2015

 • Byl dohodnut kalendář akcí – viz.rubrika: plán akcí
 • Stanoven termín školení figurantů a kladečů: 8.3.2015 ve Strakonicích
  • Figurant  : p.Ouška  Rozhodčí: M. Zborka
  • Platba: figurant 300,-, kladeč 200,-

Ad.8         Různé

 • Zaniká ZKO Všetěč k 31.12.2014 (blíže p. Kuboušek), věc řeší sekretariát ČKS

Zapsal : Ing. Jan Pěnkava

Za správnost: Mgr. Dana Havlová